Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 412 179 246 118 4631 2195 939 391
w tym
osoby
poprzednio pracujące 366 156 227 106 4127 1900 939 391
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 2 5 3 89 34 67 19
dotychczas nie pracujące 46 23 19 12 504 295 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 182 85 93 47 2154 1028 408 155
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 15 18 8 177 100 11 9
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 9 8 - - 29 23 4 4
Cudzoziemcy - - - - 5 3 1 -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 462 199 209 98 4307 2015 758 279

W tym

Do 25 roku życia 104 43 48 22 777 381 70 27
długotrwale bezrobotne 165 79 86 49 2403 1295 10 5
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 13 X 412 X 17
Powyżej 50 roku życia 92 35 38 15 1170 427 272 86
Bez kwalifikacji zawodowych 129 59 55 31 1586 788 235 101
Bez doświadczenia zawodowego 78 37 33 18 771 434 - -
Bez wykształcenia średniego 250 89 116 48 2972 1194 571 175
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 33 27 25 19 492 417 59 46
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 14 - 1 - 105 3 6 -
Niepełnosprawni 19 9 11 5 203 85 49 21
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 6 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4775 2280 2198 1053 988 418
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 412 179 182 85 103 38

z tego

po raz pierwszy 46 19 17 8 8 5
po raz kolejny 366 160 165 77 95 33

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 14 8 4 3 2 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 25 11 11 5 8 1
po pracach społecznie użytecznych 2 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 556 264 226 110

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 246 118 93 47

z tego

niesubsydiowanej 204 101 75 39
w tym pracy sezonowej 6 2 2 1
subsydiowanej 42 17 18 8

z tego

prac interwencyjnych 9 4 1 1
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 25 10 13 5
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 4 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 31 11 15 5
rozpoczęcie stażu 88 59 36 26
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 47 23 20 12
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 78 27 36 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 24 10 7 3
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 2 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 - - -
innych 37 14 18 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4631 2195 2154 1028
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 555 289 280 155

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 830 410 1192 439 2503 1359
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 104 43 92 35 165 79
z tego po raz pierwszy 24 12 6 2 X X
po robotach publicznych 80 31 86 33 165 79

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 8 4 1 - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 2 6 4 13 9
po pracach społecznie użytecznych - - - - 2 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 140 63 114 47 265 143

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 48 22 38 15 86 49

z tego

niesubsydiowanej 47 21 28 13 65 41
w tym pracy sezonowej 1 1 - - - -
subsydiowanej 1 1 10 2 21 8
z tego prac interwencyjnych - - 4 - 9 4
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 5 2 11 4
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - 1 - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 7 2 7 4 16 10
rozpoczęcia stażu 37 22 24 16 53 36
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - 22 5 45 22
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 27 9 11 3 39 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 1 5 2 9 7
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 2 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 - - -
innych 14 7 3 - 16 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 17 9 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 777 381 1170 427 2403 1295
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 297 154 76 34 166 107
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 3
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 13 2
odbywające staż 180 128
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 46 23


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 155 77
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 11 6
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 6 4
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 157 78

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 51 27
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 19 6 76 28
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 67 44 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 67 44 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 4 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -