Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 323 161 230 90 4409 2114 913 400
w tym
osoby
poprzednio pracujące 284 140 218 86 3931 1834 913 400
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 6 3 1 95 39 74 25
dotychczas nie pracujące 39 21 12 4 478 280 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 133 64 89 35 2060 988 390 155
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 28 17 15 7 105 64 11 10
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 9 6 - - 31 24 6 6
Cudzoziemcy 2 - - - 6 3 1 -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 370 175 195 74 4077 1926 717 273

W tym

Do 25 roku życia 77 40 41 17 715 355 58 24
długotrwale bezrobotne 147 70 69 37 2310 1241 11 6
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 6 X 403 X 17
Powyżej 50 roku życia 62 19 43 12 1112 401 269 83
Bez kwalifikacji zawodowych 100 52 60 27 1488 744 214 88
Bez doświadczenia zawodowego 65 35 24 11 730 410 - -
Bez wykształcenia średniego 173 69 132 42 2819 1145 542 175
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 28 26 26 21 456 390 58 46
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 1 2 - 100 3 3 -
Niepełnosprawni 19 10 10 4 197 85 44 19
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 4 3 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4631 2195 2154 1028 939 391
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 323 161 133 64 102 55

z tego

po raz pierwszy 49 26 25 16 12 7
po raz kolejny 274 135 108 48 90 48

z tego

po pracach interwencyjnych 3 - - - 3 -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 7 4 3 2 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 - 2 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 2 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 545 242 227 104

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 230 90 89 35

z tego

niesubsydiowanej 191 75 85 32
w tym pracy sezonowej 7 2 4 1
subsydiowanej 39 15 4 3

z tego

prac interwencyjnych 15 5 2 2
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 8 2 - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 16 8 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 12 2 5 -
rozpoczęcie stażu 62 42 25 16
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 74 46 47 30
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 92 30 34 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 32 17 13 9
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 - -
innych 37 12 14 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4409 2114 2060 988
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 521 277 267 156

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 777 381 1170 427 2403 1295
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 77 40 62 19 147 70
z tego po raz pierwszy 28 16 8 3 X X
po robotach publicznych 49 24 54 16 147 70

W tym

po pracach interwencyjnych - - 2 - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 2 1 1 - 4 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 - 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 129 60 120 45 240 124

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 41 17 43 12 69 37

z tego

niesubsydiowanej 36 15 29 7 50 27
w tym pracy sezonowej 2 1 1 - - -
subsydiowanej 5 2 14 5 19 10
z tego prac interwencyjnych 1 - 10 4 11 5
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 4 1 8 5
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 - 2 - 4 2
rozpoczęcia stażu 38 26 7 2 21 11
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 2 32 16 68 41
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 - 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 31 10 13 2 33 14
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 3 4 3 18 10
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 2 - -
innych 7 2 15 8 24 8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 715 355 1112 401 2310 1241
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 275 146 76 31 165 108
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 11 4
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 20 4
odbywające staż 234 166
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 118 68


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 157 78
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 15 6
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 11 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 8 4
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 161 79

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 51 28
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 18 6 92 30
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 50 32 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 50 32 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 - 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -