Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 353 168 258 119 4171 2030 841 380
w tym
osoby
poprzednio pracujące 280 126 245 112 3683 1741 841 380
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 5 7 4 95 39 74 24
dotychczas nie pracujące 73 42 13 7 488 289 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 159 69 106 52 1972 949 359 146
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 51 31 5 4 137 83 11 10
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 9 7 2 2 31 24 6 6
Cudzoziemcy 1 - - - 7 3 1 -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 416 198 212 91 3876 1861 663 267

W tym

Do 25 roku życia 109 55 34 17 687 340 61 28
długotrwale bezrobotne 168 90 89 48 2230 1211 20 13
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 15 X 6 X 398 X 18
Powyżej 50 roku życia 44 10 43 15 1042 371 246 77
Bez kwalifikacji zawodowych 132 66 67 33 1423 722 188 80
Bez doświadczenia zawodowego 98 55 26 16 722 411 - -
Bez wykształcenia średniego 190 70 144 51 2645 1089 490 165
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 33 28 14 13 453 387 59 49
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 4 - 1 1 91 1 2 -
Niepełnosprawni 16 7 7 4 191 84 41 18
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 4 3 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4409 2114 2060 988 913 400
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 353 168 159 69 86 45

z tego

po raz pierwszy 67 37 35 16 6 2
po raz kolejny 286 131 124 53 80 43

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 21 17 6 4 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 21 1 10 - 8 -
po pracach społecznie użytecznych 3 - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 591 252 247 108

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 258 119 106 52

z tego

niesubsydiowanej 215 100 94 46
w tym pracy sezonowej 14 4 5 3
subsydiowanej 43 19 12 6

z tego

prac interwencyjnych 14 6 3 1
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 15 7 7 4
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 14 6 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 14 1 4 -
rozpoczęcie stażu 76 38 36 16
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 1 2 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 5 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 128 38 49 17
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 23 13 12 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 1 1
innych 83 40 37 14
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4171 2030 1972 949
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 523 285 277 158

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 715 355 1112 401 2310 1241
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 109 55 44 10 168 90
z tego po raz pierwszy 49 27 3 2 X X
po robotach publicznych 60 28 41 8 168 90

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 11 9 - - 11 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 - 5 - 7 1
po pracach społecznie użytecznych 1 - - - 2 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 125 59 114 40 248 120

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 34 17 43 15 89 48

z tego

niesubsydiowanej 31 17 30 11 75 43
w tym pracy sezonowej 1 1 3 - - -
subsydiowanej 3 - 13 4 14 5
z tego prac interwencyjnych 1 - 7 2 5 3
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - 2 - 5 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 4 2 4 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 - 2 - 6 -
rozpoczęcia stażu 27 20 27 7 46 21
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 2 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 34 7 15 6 57 19
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 5 5 1 10 8
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 2 - -
innych 18 10 19 9 37 23
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 11 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 687 340 1042 371 2230 1211
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 282 152 75 31 166 106
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 40 15
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 15 4
odbywające staż 289 187
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 117 69


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 161 79
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 14 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 12 7

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 8 5
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 163 74

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 49 26
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 24 12 95 32
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 51 26 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 51 26 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 6 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -