Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 353 185 243 81 4015 2007 776 367
w tym
osoby
poprzednio pracujące 297 144 224 76 3542 1713 776 367
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
9 4 10 2 88 38 68 23
dotychczas nie pracujące 56 41 19 5 473 294 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 153 83 119 43 1889 931 325 138
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 1 1 1 - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 42 31 13 3 86 60 4 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 5 4 1 1 21 15 2 2
Cudzoziemcy 2 1 1 - 7 4 2 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 433 209 221 68 3717 1833 600 255

W tym

Do 25 roku życia 107 62 54 18 656 344 51 23
długotrwale bezrobotne 197 97 75 36 2220 1191 15 9
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 8 X 394 X 16
Powyżej 50 roku życia 59 25 42 10 1015 363 236 78
Bez kwalifikacji zawodowych 130 73 75 32 1364 711 173 74
Bez doświadczenia zawodowego 81 54 32 10 697 418 - -
Bez wykształcenia średniego 178 69 162 42 2496 1055 428 151
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 26 13 8 446 384 57 50
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 4 - 2 - 79 - 2 -
Niepełnosprawni 18 7 8 2 186 81 43 18
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 5 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4171 2030 1972 949 841 380
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 353 185 153 83 79 36

z tego

po raz pierwszy 60 38 36 23 12 8
po raz kolejny 293 147 117 60 67 28

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 17 12 8 6 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 23 12 4 2 4 1
po pracach społecznie użytecznych 2 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 509 208 236 101

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 243 81 119 43

z tego

niesubsydiowanej 221 72 104 37
w tym pracy sezonowej 10 2 6 2
subsydiowanej 22 9 15 6

z tego

prac interwencyjnych 3 3 3 3
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 10 4 4 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 2 8 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 12 10 1 1
rozpoczęcie stażu 59 49 21 20
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 2 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 1 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 105 24 51 15
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 31 17 16 10
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 2 2 1
innych 49 22 24 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4015 2007 1889 931
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 500 287 261 158

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 687 340 1042 371 2230 1211
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 107 62 59 25 197 97
z tego po raz pierwszy 37 27 8 4 X X
po robotach publicznych 70 35 51 21 197 97

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 10 6 2 1 5 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 11 6 - - 17 9
po pracach społecznie użytecznych - - - - 2 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 131 55 86 33 207 117

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 54 18 42 10 75 36

z tego

niesubsydiowanej 52 18 39 10 68 33
w tym pracy sezonowej 2 1 2 1 - -
subsydiowanej 2 - 3 - 7 3
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 3 - 3 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 8 6 - - 9 8
rozpoczęcia stażu 24 17 13 13 41 34
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 3 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 31 8 14 1 35 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 4 6 4 18 12
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 2 - -
innych 5 2 7 3 25 12
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 656 344 1015 363 2220 1191
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 267 158 80 34 164 105
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 39 14
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 3 1
odbywające staż 330 223
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 117 69


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 163 74
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 12 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 15 7

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 8 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 6 3
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 160 71

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 49 24
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 24 7 100 35
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 32 21 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 32 21 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 2 1 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -