Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 424 229 215 82 3951 2041 751 368
w tym
osoby
poprzednio pracujące 354 183 202 76 3475 1736 751 368
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 2 7 3 81 35 63 21
dotychczas nie pracujące 70 46 13 6 476 305 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 192 109 79 26 1893 966 316 141
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 45 31 5 4 103 70 3 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 18 17 1 1 28 24 1 1
Cudzoziemcy - - 1 - 5 4 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 447 221 184 66 3649 1856 576 254

W tym

Do 25 roku życia 122 66 45 15 633 345 51 21
długotrwale bezrobotne 158 72 90 31 2163 1181 18 12
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 20 X 2 X 397 X 16
Powyżej 50 roku życia 89 43 32 3 1030 391 229 80
Bez kwalifikacji zawodowych 142 69 54 15 1342 718 157 73
Bez doświadczenia zawodowego 107 69 28 14 691 433 - -
Bez wykształcenia średniego 195 82 116 31 2425 1061 405 148
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 26 18 13 438 384 56 48
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - - - 83 - 2 -
Niepełnosprawni 18 6 7 1 184 81 41 19
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 - - - 6 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4015 2007 1889 931 776 367
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 424 229 192 109 83 48

z tego

po raz pierwszy 72 39 36 19 9 6
po raz kolejny 352 190 156 90 74 42

z tego

po pracach interwencyjnych 5 - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 18 12 6 5 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 3 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 2 2 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 488 195 188 74

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 215 82 79 26

z tego

niesubsydiowanej 187 72 69 23
w tym pracy sezonowej 4 2 3 2
subsydiowanej 28 10 10 3

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 17 7 5 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 3 5 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 3 - 1 -
rozpoczęcie stażu 44 26 18 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 4 2 2 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 12 3 2 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 119 43 52 21
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 30 19 12 8
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 1 2 1
innych 57 19 20 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3951 2041 1893 966
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 507 293 271 163

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 656 344 1015 363 2220 1191
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 122 66 89 43 158 72
z tego po raz pierwszy 51 28 9 6 X X
po robotach publicznych 71 38 80 37 158 72

W tym

po pracach interwencyjnych - - 3 - 2 -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 7 5 3 1 11 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 132 55 74 15 215 82

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 45 15 32 3 90 31

z tego

niesubsydiowanej 41 14 27 3 82 30
w tym pracy sezonowej - - - - 1 -
subsydiowanej 4 1 5 - 8 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 4 - 4 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 1 - 4 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - 3 -
rozpoczęcia stażu 22 15 7 1 23 14
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 4 1 - - 9 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 38 12 13 4 55 20
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 11 7 1 - 13 7
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 1 - -
innych 12 5 17 6 22 8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 10 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 633 345 1030 391 2163 1181
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 279 166 84 37 156 100
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 36 16
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 1 1
odbywające staż 356 237
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 115 67


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 160 71
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 9 6
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 16 6

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 9 4
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 153 71

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 49 23
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 22 9 107 36
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 11 5 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 11 5 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 4 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -