Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 361 188 191 99 3865 2013 703 341
w tym
osoby
poprzednio pracujące 293 136 170 86 3395 1698 703 341
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 - 5 1 72 33 54 20
dotychczas nie pracujące 68 52 21 13 470 315 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 136 72 72 35 1843 954 290 130
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 40 32 10 6 116 87 4 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 10 5 4 32 26 1 1
Cudzoziemcy - - - - 4 3 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 417 207 163 84 3583 1836 542 232

W tym

Do 25 roku życia 110 63 35 16 619 348 52 17
długotrwale bezrobotne 178 95 70 41 2153 1181 16 10
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 20 X 5 X 403 X 15
Powyżej 50 roku życia 60 30 24 6 1013 395 220 80
Bez kwalifikacji zawodowych 132 74 46 20 1330 729 154 70
Bez doświadczenia zawodowego 109 72 31 19 699 449 - -
Bez wykształcenia średniego 165 57 93 39 2344 1024 367 129
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 37 32 15 12 445 394 57 49
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 14 - 2 - 86 - 3 -
Niepełnosprawni 17 7 4 3 186 80 43 21
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 5 3 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3951 2041 1893 966 751 368
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 361 188 136 72 57 18

z tego

po raz pierwszy 58 36 23 12 10 4
po raz kolejny 303 152 113 60 47 14

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 69 44 22 14 3 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 1 - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 447 216 186 84

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 191 99 72 35

z tego

niesubsydiowanej 178 93 67 34
w tym pracy sezonowej 3 2 2 2
subsydiowanej 13 6 5 1

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 3 2 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 3 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 - - -
rozpoczęcie stażu 50 27 21 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 97 36 49 17
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 27 19 12 9
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 76 34 31 11
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3865 2013 1843 954
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 503 297 265 159

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 633 345 1030 391 2163 1181
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 110 63 60 30 178 95
z tego po raz pierwszy 37 26 5 2 X X
po robotach publicznych 73 37 55 28 178 95

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 25 15 14 7 27 17
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - 2 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 115 55 77 26 188 95

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 35 16 24 6 70 41

z tego

niesubsydiowanej 31 14 20 5 67 40
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 4 2 4 1 3 1
z tego prac interwencyjnych - - 1 - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 3 1 3 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 1 -
rozpoczęcia stażu 21 10 5 3 17 11
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - - - 2 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 31 15 14 1 47 16
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 6 3 2 12 9
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 15 8 28 13 38 18
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 619 348 1013 395 2153 1181
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 270 167 85 39 160 103
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 35 16
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 337 221
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 118 67


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 153 71
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 16 8
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 13 6

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 9 3
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 156 73

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 48 24
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 21 11 90 33
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 5 3 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 5 3 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -