Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 490 253 261 143 3878 2016 675 331
w tym
osoby
poprzednio pracujące 407 209 236 128 3393 1697 675 331
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
9 6 2 1 74 38 53 23
dotychczas nie pracujące 83 44 25 15 485 319 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 206 109 102 54 1834 949 282 127
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 88 44 22 14 166 106 2 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 14 8 9 7 32 23 1 1
Cudzoziemcy - - - - 4 3 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 567 282 230 122 3600 1844 512 225

W tym

Do 25 roku życia 177 87 59 30 670 372 47 19
długotrwale bezrobotne 230 122 107 61 2164 1185 20 14
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 17 X 6 X 401 X 13
Powyżej 50 roku życia 95 52 51 21 1015 409 203 77
Bez kwalifikacji zawodowych 154 81 65 38 1337 735 152 71
Bez doświadczenia zawodowego 113 62 48 30 705 447 - -
Bez wykształcenia średniego 284 124 125 52 2376 1043 351 125
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 42 36 20 17 449 395 54 49
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - 4 - 85 - 3 -
Niepełnosprawni 20 12 7 3 185 85 44 23
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 2 2 1 1 6 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3865 2013 1843 954 703 341
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 490 253 206 109 78 43

z tego

po raz pierwszy 121 61 60 29 8 5
po raz kolejny 369 192 146 80 70 38

z tego

po pracach interwencyjnych 5 3 1 1 - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 83 60 31 24 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 4 3 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 2 2 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 477 250 215 114

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 261 143 102 54

z tego

niesubsydiowanej 217 122 80 44
w tym pracy sezonowej 4 1 3 -
subsydiowanej 44 21 22 10

z tego

prac interwencyjnych 13 11 4 2
robót publicznych 13 3 8 3
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 2 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 16 6 8 4
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 1 - -
rozpoczęcie stażu 34 26 11 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 2 2 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 77 29 46 18
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 30 18 19 13
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 8 3 2 1
innych 62 28 33 16
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3878 2016 1834 949
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 567 329 293 173

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 619 348 1013 395 2153 1181
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 177 87 95 52 230 122
z tego po raz pierwszy 103 51 6 2 X X
po robotach publicznych 74 36 89 50 230 122

W tym

po pracach interwencyjnych - - 3 1 4 2
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 28 15 27 22 43 33
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 4 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 1 1 - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 122 62 93 38 219 118

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 59 30 51 21 107 61

z tego

niesubsydiowanej 53 28 33 13 81 46
w tym pracy sezonowej 1 - - - - -
subsydiowanej 6 2 18 8 26 15
z tego prac interwencyjnych - - 8 7 10 8
robót publicznych 2 1 7 1 9 3
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - - 1 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - 3 - 6 3
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - 1 1
rozpoczęcia stażu 19 15 3 2 13 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 3 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - 1 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 9 10 3 43 17
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 3 4 4 15 10
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 8 3 - -
innych 11 5 16 5 36 17
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 670 372 1015 409 2164 1185
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 326 196 90 40 178 110
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 28 13
zatrudnione przy robotach publicznych 2 -
odbywające szkolenie 1 1
odbywające staż 285 185
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 116 65


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 156 73
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 14 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 11 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 2
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 159 74

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 49 24
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 18 13 80 36
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 6 4 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 6 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -