Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 428 213 212 102 3788 2004 657 336
w tym
osoby
poprzednio pracujące 353 167 180 83 3324 1697 657 336
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 4 6 2 72 38 53 25
dotychczas nie pracujące 75 46 32 19 464 307 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 180 86 93 43 1800 940 271 129
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 1 - - 1 1 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 52 30 26 13 156 98 2 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 19 13 14 10 31 22 1 1
Cudzoziemcy 1 - - - 5 3 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 475 227 177 85 3525 1836 493 225

W tym

Do 25 roku życia 143 80 67 29 642 376 44 21
długotrwale bezrobotne 181 89 69 37 2138 1176 22 14
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 16 X 8 X 397 X 12
Powyżej 50 roku życia 78 24 25 8 1012 406 199 77
Bez kwalifikacji zawodowych 143 74 47 19 1309 745 149 76
Bez doświadczenia zawodowego 109 66 50 29 683 438 - -
Bez wykształcenia średniego 215 84 82 28 2322 1048 343 131
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 38 32 21 17 445 393 52 47
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 10 - - - 85 - 2 -
Niepełnosprawni 22 6 8 5 182 80 45 22
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 6 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3878 2016 1834 949 675 331
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 428 213 180 86 86 49

z tego

po raz pierwszy 73 39 32 15 12 8
po raz kolejny 355 174 148 71 74 41

z tego

po pracach interwencyjnych 3 2 1 1 - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 72 44 36 18 5 3
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 5 1 2 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 518 225 214 95

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 212 102 93 43

z tego

niesubsydiowanej 190 91 83 38
w tym pracy sezonowej 3 - 2 -
subsydiowanej 22 11 10 5

z tego

prac interwencyjnych 3 - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 11 7 7 4
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 4 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 14 11 6 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 8 6 2 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 10 1 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 142 44 56 19
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 37 24 12 10
podjęcia nauki 16 9 6 3
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 1 1
innych 77 26 37 13
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3788 2004 1800 940
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 547 318 279 165

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 670 372 1015 409 2164 1185
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 143 80 78 24 181 89
z tego po raz pierwszy 44 25 3 1 X X
po robotach publicznych 99 55 75 23 181 89

W tym

po pracach interwencyjnych - - 2 1 2 1
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 45 28 9 2 17 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 - 3 1 4 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 164 73 81 27 207 98

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 67 29 25 8 69 37

z tego

niesubsydiowanej 59 24 20 6 62 34
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 8 5 5 2 7 3
z tego prac interwencyjnych - - 2 - 3 -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 4 2 2 3 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 1 - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 8 6 1 1 5 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 3 1 8 6
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 - 3 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 43 15 21 5 66 21
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 4 9 7 20 14
podjęcia nauki 15 8 - - 4 2
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 2 - -
innych 22 11 19 3 32 14
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 642 376 1012 406 2138 1176
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 303 187 87 37 175 110
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 32 19
zatrudnione przy robotach publicznych 14 4
odbywające szkolenie 1 1
odbywające staż 224 150
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 118 69


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 159 74
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 14 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 15 7

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 9 4
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 2
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 158 71

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 49 25
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 21 12 76 40
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 6 3 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 6 3 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -