Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 468 210 211 116 3839 1991 662 334
w tym
osoby
poprzednio pracujące 409 182 187 100 3378 1695 662 334
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
12 5 3 1 81 43 58 29
dotychczas nie pracujące 59 28 24 16 461 296 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 225 98 86 47 1850 940 274 137
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 39 22 14 11 167 99 2 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 8 5 5 31 20 1 1
Cudzoziemcy - - 1 1 3 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 540 242 180 94 3591 1837 507 232

W tym

Do 25 roku życia 121 61 55 33 654 370 44 25
długotrwale bezrobotne 231 118 76 50 2181 1182 12 8
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 25 X 8 X 403 X 11
Powyżej 50 roku życia 94 35 32 11 1021 405 208 83
Bez kwalifikacji zawodowych 159 65 55 23 1342 752 154 78
Bez doświadczenia zawodowego 89 43 43 28 680 427 - -
Bez wykształcenia średniego 277 100 98 34 2392 1063 357 139
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 45 35 20 17 450 396 59 51
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 15 2 3 - 92 2 2 -
Niepełnosprawni 24 9 2 1 193 84 41 19
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 6 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3788 2004 1800 940 657 336
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 468 210 225 98 102 46

z tego

po raz pierwszy 56 21 27 12 14 5
po raz kolejny 412 189 198 86 88 41

z tego

po pracach interwencyjnych 6 1 1 - 4 -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 76 47 32 17 1 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 22 12 18 10
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 417 223 175 98

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 211 116 86 47

z tego

niesubsydiowanej 196 108 77 44
w tym pracy sezonowej 1 - - -
subsydiowanej 15 8 9 3

z tego

prac interwencyjnych 2 2 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 3 2 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 3 7 3
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 - - -
rozpoczęcie stażu 27 22 12 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 1 3 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 73 35 32 18
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 50 28 19 13
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 48 19 22 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3839 1991 1850 940
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 542 306 280 164

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 642 376 1012 406 2138 1176
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 121 61 94 35 231 118
z tego po raz pierwszy 35 13 11 5 X X
po robotach publicznych 86 48 83 30 231 118

W tym

po pracach interwencyjnych 1 - 3 - 2 1
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 30 22 14 4 42 27
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - 8 1 22 12
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 105 64 85 36 188 112

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 55 33 32 11 76 50

z tego

niesubsydiowanej 53 31 32 11 71 47
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 2 2 - - 5 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - 3 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - 1 - 1 -
rozpoczęcia stażu 10 7 1 - 10 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 - - 4 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 12 9 5 31 17
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 4 27 16 39 25
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 12 7 12 2 25 9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 654 370 1021 405 2181 1182
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 301 179 92 41 177 111
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 20 14
zatrudnione przy robotach publicznych 14 4
odbywające szkolenie 2 1
odbywające staż 176 126
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 96 57


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 158 71
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 12 8
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 13 6

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 1
innych 6 4
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 157 73

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 52 26
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 4 74 37
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 1 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -