Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 672 312 136 82 4171 2131 718 335
w tym
osoby
poprzednio pracujące 596 265 114 67 3686 1824 718 335
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 4 1 1 85 45 57 28
dotychczas nie pracujące 76 47 22 15 485 307 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 292 138 59 38 1975 990 299 136
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 32 20 11 8 171 104 2 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 12 8 2 1 38 26 1 1
Cudzoziemcy - - - - 3 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 708 331 123 73 3904 1971 560 233

W tym

Do 25 roku życia 129 63 39 24 700 389 45 27
długotrwale bezrobotne 377 216 59 41 2381 1300 17 12
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 48 X 7 X 432 X 10
Powyżej 50 roku życia 189 80 17 10 1132 453 213 79
Bez kwalifikacji zawodowych 224 107 36 18 1435 794 164 79
Bez doświadczenia zawodowego 128 76 39 24 724 450 - -
Bez wykształcenia średniego 443 179 46 21 2650 1161 409 143
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 81 65 12 10 500 433 59 49
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 18 - 1 - 105 2 2 -
Niepełnosprawni 23 7 5 2 202 88 42 18
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 6 6 2 1 7 6 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3839 1991 1850 940 662 334
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 672 312 292 138 130 38

z tego

po raz pierwszy 31 12 17 5 2 1
po raz kolejny 641 300 275 133 128 37

z tego

po pracach interwencyjnych 11 10 3 2 - -
po robotach publicznych 5 1 1 1 - -
po stażu 108 79 41 31 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 1 - - - -
po pracach społecznie użytecznych 151 90 82 50
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 6 6 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 340 172 167 88

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 136 82 59 38

z tego

niesubsydiowanej 127 77 52 35
w tym pracy sezonowej 1 - 1 -
subsydiowanej 9 5 7 3

z tego

prac interwencyjnych 2 2 2 2
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 3 5 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 9 7 4 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 61 38 40 25
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 - 2 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 76 28 34 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 13 6 7 2
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 2 1
innych 38 9 19 7
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4171 2131 1975 990
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 537 300 276 158

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 654 370 1021 405 2181 1182
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 129 63 189 80 377 216
z tego po raz pierwszy 19 7 4 2 X X
po robotach publicznych 110 56 185 78 377 216

W tym

po pracach interwencyjnych - - 6 6 4 3
po raz kolejny (od 1990) - - 4 1 3 1
po stażu 47 36 15 10 55 42
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 1 - 2 1
po pracach społecznie użytecznych 1 - 84 38 151 90
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 75 38 78 32 177 98

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 39 24 17 10 59 41

z tego

niesubsydiowanej 37 23 16 10 56 39
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 2 1 1 - 3 2
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - 1 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 1 - 2 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 4 3 1 - 3 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 33 16 61 38
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 23 8 12 3 28 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 3 2 2 - 7 3
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 5 1 9 1 18 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 700 389 1132 453 2381 1300
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 295 176 95 41 184 115
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 6 4
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 78 54
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 6 5


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 157 73
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 15 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 17 8

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 9 4
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 1
innych 6 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 155 70

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 50 23
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 3 67 33
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -