Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 571 227 167 87 4422 2204 744 334
w tym
osoby
poprzednio pracujące 516 196 153 80 3923 1887 744 334
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 2 3 2 84 43 56 27
dotychczas nie pracujące 55 31 14 7 499 317 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 223 92 71 35 2062 1016 309 132
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 35 20 12 7 179 110 2 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 9 7 3 3 39 27 1 1
Cudzoziemcy - - - - 3 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 628 249 141 73 4140 2039 591 235

W tym

Do 25 roku życia 156 69 39 17 765 414 65 40
długotrwale bezrobotne 237 116 65 35 2469 1347 18 13
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 5 X 444 X 14
Powyżej 50 roku życia 118 29 23 10 1192 458 212 68
Bez kwalifikacji zawodowych 174 77 36 22 1510 821 175 83
Bez doświadczenia zawodowego 91 49 22 12 755 467 1 1
Bez wykształcenia średniego 330 91 77 32 2807 1187 421 134
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 39 27 18 15 509 434 61 49
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - 3 - 107 2 4 -
Niepełnosprawni 32 20 10 9 213 95 41 19
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 - - - 8 6 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4171 2131 1975 990 718 335
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 571 227 223 92 139 51

z tego

po raz pierwszy 60 27 30 12 11 3
po raz kolejny 511 200 193 80 128 48

z tego

po pracach interwencyjnych 3 2 1 - - -
po robotach publicznych 2 - 2 - - -
po stażu 22 12 6 5 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 6 5 6 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 320 154 136 66

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 167 87 71 35

z tego

niesubsydiowanej 162 86 68 35
w tym pracy sezonowej 3 2 2 2
subsydiowanej 5 1 3 -

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 - 3 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 12 9 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 63 20 31 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 37 24 19 12
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 1 -
innych 38 12 12 8
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4422 2204 2062 1016
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 546 302 284 160

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 700 389 1132 453 2381 1300
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 156 69 118 29 237 116
z tego po raz pierwszy 38 18 6 3 X X
po robotach publicznych 118 51 112 26 237 116

W tym

po pracach interwencyjnych - - 2 1 2 1
po raz kolejny (od 1990) 1 - - - 1 -
po stażu 8 4 4 1 8 4
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 5 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 1 - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 82 37 58 24 149 69

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 39 17 23 10 65 35

z tego

niesubsydiowanej 37 17 22 10 63 35
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 2 - 1 - 2 -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 1 - 2 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 5 2 1 1 5 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 20 8 7 3 39 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 11 8 7 5 18 12
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 7 2 17 3 22 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 765 414 1192 458 2469 1347
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 301 178 92 38 196 123
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 6 5
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 68 51
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 155 70
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 12 6
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 16 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych 9 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 151 73

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 43 20
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 17 9 66 34
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 5 3 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 5 3 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -