Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 392 180 148 66 4406 2175 748 336
w tym
osoby
poprzednio pracujące 333 151 130 58 3923 1870 748 336
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 4 6 4 84 43 54 27
dotychczas nie pracujące 59 29 18 8 483 305 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 170 82 55 30 2074 1018 308 125
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 22 12 8 183 113 4 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 14 12 6 4 33 22 2 2
Cudzoziemcy 1 1 1 - 3 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 461 200 123 53 4127 2012 587 235

W tym

Do 25 roku życia 113 55 30 11 740 391 62 36
długotrwale bezrobotne 175 82 52 25 2470 1335 15 12
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 7 X 437 X 15
Powyżej 50 roku życia 71 32 21 10 1186 454 214 70
Bez kwalifikacji zawodowych 126 56 34 16 1503 801 168 81
Bez doświadczenia zawodowego 90 42 27 12 739 451 1 1
Bez wykształcenia średniego 237 80 67 22 2843 1186 426 135
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 35 25 9 9 516 433 61 48
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 13 1 1 - 115 3 4 -
Niepełnosprawni 19 8 1 1 203 87 44 20
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 8 6 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4422 2204 2062 1016 744 334
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 392 180 170 82 76 36

z tego

po raz pierwszy 52 25 18 9 12 6
po raz kolejny 340 155 152 73 64 30

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - 1 -
po robotach publicznych 2 2 2 2 - -
po stażu 27 22 12 11 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 408 209 158 80

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 148 66 55 30

z tego

niesubsydiowanej 132 57 50 27
w tym pracy sezonowej 1 - - -
subsydiowanej 16 9 5 3

z tego

prac interwencyjnych 5 5 3 3
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 11 4 2 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 112 77 43 26
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 23 13 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 58 26 27 10
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 28 15 15 9
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 36 10 15 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4406 2175 2074 1018
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 540 300 279 160

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 765 414 1192 458 2469 1347
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 113 55 71 32 175 82
z tego po raz pierwszy 26 13 9 4 X X
po robotach publicznych 87 42 62 28 175 82

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 - - - -
po stażu 9 7 2 1 9 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 123 67 77 36 174 94

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 30 11 21 10 52 25

z tego

niesubsydiowanej 27 11 18 7 47 21
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 3 - 3 3 5 4
z tego prac interwencyjnych - - 3 3 2 2
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 - - - 3 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 60 40 13 8 44 32
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 14 7 23 13
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 13 6 1 22 8
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 1 7 5 17 12
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 8 2 14 3 15 4
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 15 11 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 740 391 1186 454 2470 1335
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 283 169 94 39 199 126
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 10 10
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 153 106
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 23 13


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 151 73
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 10 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 11 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 1
innych 3 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 150 72

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 43 20
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 5
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 1 64 27
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 112 67 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 112 67 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 1 1 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -