Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 341 165 188 79 4183 2078 717 331
w tym
osoby
poprzednio pracujące 305 146 176 75 3730 1795 717 331
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 6 4 3 84 46 51 27
dotychczas nie pracujące 36 19 12 4 453 283 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 153 74 88 38 1936 956 288 122
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 26 15 12 5 161 99 6 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 8 5 2 1 28 18 2 2
Cudzoziemcy 1 - - - 4 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 413 199 152 65 3915 1923 559 229

W tym

Do 25 roku życia 71 38 32 12 678 367 57 34
długotrwale bezrobotne 194 103 64 30 2355 1276 15 11
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 18 X 3 X 425 X 17
Powyżej 50 roku życia 65 31 29 13 1122 436 211 74
Bez kwalifikacji zawodowych 112 54 56 27 1406 752 161 72
Bez doświadczenia zawodowego 60 33 24 7 686 426 1 1
Bez wykształcenia średniego 199 81 94 36 2696 1128 396 125
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 31 21 12 6 494 415 62 50
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 12 - 2 - 108 2 2 -
Niepełnosprawni 27 18 6 3 211 99 47 23
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 6 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4406 2175 2074 1018 748 336
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 341 165 153 74 70 36

z tego

po raz pierwszy 38 21 19 11 11 6
po raz kolejny 303 144 134 63 59 30

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 14 11 7 7 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 12 12 3 3 - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 564 262 291 136

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 188 79 88 38

z tego

niesubsydiowanej 167 72 78 35
w tym pracy sezonowej 4 3 2 2
subsydiowanej 21 7 10 3

z tego

prac interwencyjnych 3 2 1 1
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 13 2 6 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 3 3 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 17 12 5 3
rozpoczęcie stażu 79 52 36 26
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 92 45 61 32
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 2 3 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 82 26 39 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 52 25 25 13
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 1 2 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 - -
innych 45 19 31 11
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4183 2078 1936 956
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 501 284 251 150

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 740 391 1186 454 2470 1335
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 71 38 65 31 194 103
z tego po raz pierwszy 18 11 5 2 X X
po robotach publicznych 53 27 60 29 194 103

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 5 4 1 - 5 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 3 3 12 12
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 121 56 129 49 309 162

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 32 12 29 13 64 30

z tego

niesubsydiowanej 31 12 27 11 57 27
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 1 - 2 2 7 3
z tego prac interwencyjnych - - 1 1 1 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 1 5 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - 3 3 14 12
rozpoczęcia stażu 31 19 15 6 40 28
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 41 14 88 44
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - - 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 10 13 1 41 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 7 7 4 26 19
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 1 3 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 1 - -
innych 12 6 15 6 30 14
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 678 367 1122 436 2355 1276
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 253 156 90 38 195 121
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 9
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 5 -
odbywające staż 217 147
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 115 58


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 150 72
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 17 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 15 7

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 9 4
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 152 70

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 40 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 7 5
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 4 58 26
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 86 55 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 86 55 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 4 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 1 -