Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 273 121 295 109 3811 1919 637 314
w tym
osoby
poprzednio pracujące 232 105 273 102 3387 1658 636 313
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
1 1 6 3 76 44 43 25
dotychczas nie pracujące 41 16 22 7 424 261 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 105 49 126 50 1784 886 250 117
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 19 8 25 12 83 43 3 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 5 2 9 5 16 9 - -
Cudzoziemcy 1 - - - 5 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 347 156 254 95 3562 1772 482 215

W tym

Do 25 roku życia 60 25 47 19 598 325 55 32
długotrwale bezrobotne 164 84 110 53 2222 1204 19 16
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 7 X 11 X 394 X 15
Powyżej 50 roku życia 66 31 60 13 1057 424 189 70
Bez kwalifikacji zawodowych 88 39 77 37 1296 692 142 68
Bez doświadczenia zawodowego 55 21 31 13 621 381 1 1
Bez wykształcenia średniego 142 54 176 57 2440 1035 334 115
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 21 18 26 19 450 384 53 47
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - - - 105 1 2 -
Niepełnosprawni 27 14 9 4 203 93 43 19
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 5 3 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4183 2078 1936 956 717 331
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 273 121 105 49 60 21

z tego

po raz pierwszy 38 16 14 6 5 3
po raz kolejny 235 105 91 43 55 18

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 10 6 2 2 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 - 1 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 645 280 257 119

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 295 109 126 50

z tego

niesubsydiowanej 244 93 111 43
w tym pracy sezonowej 10 2 2 1
subsydiowanej 51 16 15 7

z tego

prac interwencyjnych 26 7 4 2
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 19 7 8 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 2 3 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 3 - - -
rozpoczęcie stażu 86 57 28 18
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 36 17 17 12
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 6 3 3 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 109 36 42 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 46 34 21 16
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 1 -
innych 60 23 19 8
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3811 1919 1784 886
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 463 270 240 143

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 678 367 1122 436 2355 1276
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 60 25 66 31 164 84
z tego po raz pierwszy 19 9 4 3 X X
po robotach publicznych 41 16 62 28 164 84

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 6 2 1 1 3 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - 1 - 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 134 65 131 43 297 156

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 47 19 60 13 110 53

z tego

niesubsydiowanej 44 19 45 12 80 40
w tym pracy sezonowej 1 - - - 1 1
subsydiowanej 3 - 15 1 30 13
z tego prac interwencyjnych - - 14 1 21 7
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 - 1 - 5 5
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 4 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - 1 - 1 -
rozpoczęcia stażu 35 24 18 5 39 25
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 1 16 6 27 13
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 - - - 2 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 9 11 3 53 25
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 3 12 11 27 20
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 1 - -
innych 15 9 10 4 37 18
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 598 325 1057 424 2222 1204
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 238 148 87 40 182 118
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 15 11
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 5 -
odbywające staż 292 198
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 148 73


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 152 70
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 9 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 3 -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 152 73

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 41 20
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 7 5
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 15 8 70 30
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 69 37 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 69 37 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 5 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -