Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 320 159 209 103 3526 1798 572 286
w tym
osoby
poprzednio pracujące 266 133 191 93 3131 1549 571 285
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 5 4 1 69 43 38 22
dotychczas nie pracujące 54 26 18 10 395 249 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 131 72 81 36 1653 834 225 110
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 1 1
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 18 7 6 92 50 1 -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 4 3 3 3 16 8 - -
Cudzoziemcy 1 - 1 1 5 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 395 195 185 91 3380 1717 479 230

W tym

Do 25 roku życia 79 39 39 21 545 304 47 29
długotrwale bezrobotne 183 93 84 42 2129 1156 17 12
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 20 X 11 X 393 X 15
Powyżej 50 roku życia 70 36 34 15 1002 400 175 63
Bez kwalifikacji zawodowych 102 59 64 34 1175 645 118 60
Bez doświadczenia zawodowego 72 34 35 20 571 357 1 1
Bez wykształcenia średniego 180 72 120 48 2256 968 298 108
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 33 26 26 21 425 366 46 41
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - 3 - 93 1 2 -
Niepełnosprawni 16 11 12 7 185 86 39 15
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 4 2 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3811 1919 1784 886 637 314
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 320 159 131 72 55 36

z tego

po raz pierwszy 53 29 25 15 7 4
po raz kolejny 267 130 106 57 48 32

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 25 18 9 7 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 19 11 7 6 5 2
po pracach społecznie użytecznych 3 - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 605 280 262 124

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 209 103 81 36

z tego

niesubsydiowanej 172 88 67 34
w tym pracy sezonowej 7 3 1 1
subsydiowanej 37 15 14 2

z tego

prac interwencyjnych 10 2 7 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 12 5 3 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 15 8 4 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 21 11 9 6
rozpoczęcie stażu 110 64 46 28
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 5 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 12 3 6 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 120 38 52 15
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 54 29 40 23
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 3 - -
innych 70 28 28 13
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3526 1798 1653 834
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 436 257 225 137

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 598 325 1057 424 2222 1204
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 79 39 70 36 183 93
z tego po raz pierwszy 36 20 3 2 X X
po robotach publicznych 43 19 67 34 183 93

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 7 4 4 2 13 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 5 3 12 9
po pracach społecznie użytecznych - - 1 - 2 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 125 56 125 60 276 141

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 39 21 34 15 84 42

z tego

niesubsydiowanej 35 19 28 14 72 35
w tym pracy sezonowej 3 1 - - - -
subsydiowanej 4 2 6 1 12 7
z tego prac interwencyjnych - - 5 - 4 2
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - 2 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 2 1 1 6 3
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 - 4 3 15 9
rozpoczęcia stażu 35 18 20 10 61 37
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 - 2 - 8 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 13 19 3 61 23
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 7 2 20 11 19 11
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 3 1 1
innych 9 2 21 15 26 15
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 545 304 1002 400 2129 1156
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 223 140 82 37 175 114
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 38 18
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 6 -
odbywające staż 375 244
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 145 74


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 152 73
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 10 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 13 7

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 7 4
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 5 2
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 149 71

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 37 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 7 4
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 6 71 30
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 105 60 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 105 60 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 5 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -