Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 315 155 170 97 3432 1764 543 285
w tym
osoby
poprzednio pracujące 271 136 157 89 3034 1515 542 284
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
7 5 1 1 71 46 41 26
dotychczas nie pracujące 44 19 13 8 398 249 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 132 68 51 32 1619 816 209 107
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 16 8 4 52 33 - -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 5 3 2 1 11 5 - -
Cudzoziemcy - - - - 4 - - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 332 152 132 69 2980 1570 332 171

W tym

Do 25 roku życia 72 34 29 18 528 300 42 26
długotrwale bezrobotne 156 76 74 44 2091 1130 19 11
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 12 X 5 X 394 X 14
Powyżej 50 roku życia 59 25 34 12 979 393 166 65
Bez kwalifikacji zawodowych 115 59 45 29 1161 646 118 63
Bez doświadczenia zawodowego 64 29 20 12 574 359 1 1
Bez wykształcenia średniego 179 70 93 43 2197 948 280 111
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 35 29 23 20 425 368 43 38
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 1 3 - 91 2 2 -
Niepełnosprawni 16 3 8 5 177 78 38 16
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 4 2 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3526 1798 1653 834 572 286
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 315 155 132 68 67 38

z tego

po raz pierwszy 45 22 26 15 4 2
po raz kolejny 270 133 106 53 63 36

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 10 6 6 4 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 - 3 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 3 - 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 409 189 166 86

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 170 97 51 32

z tego

niesubsydiowanej 157 90 48 29
w tym pracy sezonowej 1 1 1 1
subsydiowanej 13 7 3 3

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 3 - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 3 3 3
inne 1 1 - -
rozpoczęcie szkolenia 5 1 1 -
rozpoczęcie stażu 9 4 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 5 1 2 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 117 42 59 23
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 36 26 16 13
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 6 3 4 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 60 14 30 13
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3432 1764 1619 816
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 426 253 226 137

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 545 304 1002 400 2129 1156
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 72 34 59 25 156 76
z tego po raz pierwszy 30 17 3 2 X X
po robotach publicznych 42 17 56 23 156 76

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 2 2 2 1 5 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 - - - 4 -
po pracach społecznie użytecznych - - 1 - 3 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 79 33 82 32 194 102

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 29 18 34 12 74 44

z tego

niesubsydiowanej 25 16 32 11 72 43
w tym pracy sezonowej 1 1 - - - -
subsydiowanej 4 2 2 1 2 1
z tego prac interwencyjnych - - 1 - 1 -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 2 - - 1 1
inne - - 1 1 - -
rozpoczęcia szkolenia 2 - - - 2 1
rozpoczęcia stażu 2 - 2 1 5 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - 1 1 3 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 31 9 15 6 59 26
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 7 5 9 7 18 16
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 6 3 6 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 8 1 15 2 26 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 528 300 979 393 2091 1130
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 216 139 80 38 170 110
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 45 17
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 5 1
odbywające staż 371 242
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 146 75


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 149 71
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 12 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 6 3
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 145 67

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 36 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 4
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 22 10 74 29
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 17 8 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 17 8 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 4 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -