Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 363 197 175 81 3377 1767 528 293
w tym
osoby
poprzednio pracujące 303 160 151 69 2985 1515 527 292
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 3 2 1 72 48 42 28
dotychczas nie pracujące 60 37 24 12 392 252 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 145 83 75 38 1594 818 204 108
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 38 24 6 3 65 41 1 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 14 12 - - 20 13 1 1
Cudzoziemcy 2 1 - - 6 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 372 210 136 64 2928 1569 317 175

W tym

Do 25 roku życia 102 52 38 19 504 291 39 26
długotrwale bezrobotne 167 100 74 36 2063 1131 12 8
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 5 X 404 X 15
Powyżej 50 roku życia 53 23 36 6 939 381 157 68
Bez kwalifikacji zawodowych 108 47 54 26 1118 620 109 63
Bez doświadczenia zawodowego 84 49 37 20 561 354 1 1
Bez wykształcenia średniego 172 65 85 29 2135 932 263 106
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 23 18 15 12 418 361 43 40
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - 2 - 84 1 2 -
Niepełnosprawni 26 7 8 3 178 74 41 16
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 3 2 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3432 1764 1619 816 543 285
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 363 197 145 83 73 50

z tego

po raz pierwszy 49 28 17 9 8 6
po raz kolejny 314 169 128 74 65 44

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 44 34 17 14 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych 7 2 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 418 194 170 81

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 175 81 75 38

z tego

niesubsydiowanej 146 69 64 33
w tym pracy sezonowej 1 - - -
subsydiowanej 29 12 11 5

z tego

prac interwencyjnych 2 - - -
robót publicznych 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 14 4 6 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 6 5 3
inne 2 1 - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 33 25 11 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 14 5 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 5 2 2 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 120 43 51 22
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 29 19 14 9
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 3 2 1
innych 33 14 13 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3377 1767 1594 818
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 407 241 209 125

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 528 300 979 393 2091 1130
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 102 52 53 23 167 100
z tego po raz pierwszy 37 22 5 3 X X
po robotach publicznych 65 30 48 20 167 100

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 19 11 4 3 18 14
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - 3 1
po pracach społecznie użytecznych 1 - 4 2 7 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 115 57 93 35 195 99

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 38 19 36 6 74 36

z tego

niesubsydiowanej 34 18 30 4 65 32
w tym pracy sezonowej - - 1 - - -
subsydiowanej 4 1 6 2 9 4
z tego prac interwencyjnych - - 1 - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 - 5 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 2 1 4 2
inne - - 2 1 - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 16 13 4 3 12 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 6 3 6 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 43 16 15 6 56 23
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 7 6 7 4 20 14
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 2 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 3 - -
innych 10 3 16 8 24 12
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 504 291 939 381 2063 1131
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 206 129 76 38 167 109
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 45 16
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 352 228
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 145 77


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 145 67
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 14 10
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 14 8

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 7 4
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 7 4
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 145 69

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 39 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 4
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 5 61 23
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 9 5 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 9 5 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 6 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 2 1 3 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -