Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 382 212 151 90 3403 1793 526 297
w tym
osoby
poprzednio pracujące 303 167 124 73 2995 1533 525 296
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 3 2 - 71 47 44 29
dotychczas nie pracujące 79 45 27 17 408 260 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 153 73 56 27 1614 829 213 118
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 31 24 6 3 81 58 3 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 20 16 4 3 31 22 3 2
Cudzoziemcy - - - - 5 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 388 210 130 78 2959 1590 320 179

W tym

Do 25 roku życia 137 84 39 23 544 329 39 30
długotrwale bezrobotne 152 84 70 44 2040 1118 12 6
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 20 X 8 X 407 X 19
Powyżej 50 roku życia 51 21 19 7 935 378 157 69
Bez kwalifikacji zawodowych 117 66 34 19 1128 636 110 67
Bez doświadczenia zawodowego 110 64 39 22 584 369 2 2
Bez wykształcenia średniego 178 74 61 25 2136 943 266 116
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 25 9 8 423 365 50 46
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - 1 - 78 1 2 -
Niepełnosprawni 14 6 4 1 176 74 42 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 2 2 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3377 1767 1594 818 528 293
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 382 212 153 73 60 37

z tego

po raz pierwszy 56 32 26 11 9 4
po raz kolejny 326 180 127 62 51 33

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 98 68 33 20 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 356 186 133 62

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 151 90 56 27

z tego

niesubsydiowanej 139 85 53 27
w tym pracy sezonowej 1 - 1 -
subsydiowanej 12 5 3 -

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 2 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 4 2 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 3 - - -
rozpoczęcie stażu 22 15 7 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 91 28 39 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 27 18 9 6
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 3 1 1
innych 56 30 21 13
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3403 1793 1614 829
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 414 249 217 127

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 504 291 939 381 2063 1131
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 137 84 51 21 152 84
z tego po raz pierwszy 40 22 3 2 X X
po robotach publicznych 97 62 48 19 152 84

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 47 34 11 5 30 21
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 93 46 55 24 175 97

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 39 23 19 7 70 44

z tego

niesubsydiowanej 37 22 18 6 66 43
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 2 1 1 1 4 1
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 1 1 - - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 1 1 3 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - 1 -
rozpoczęcia stażu 9 6 4 2 9 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 27 8 11 3 46 18
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 2 2 2 19 13
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 3 - -
innych 13 7 14 6 28 14
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 544 329 935 378 2040 1118
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 219 138 76 39 166 107
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 40 11
zatrudnione przy robotach publicznych 1 1
odbywające szkolenie 3 -
odbywające staż 276 175
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 146 77


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 145 69
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 12 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 19 9

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 9 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 10 6
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 138 64

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 36 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 4
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 3 2 54 22
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 3 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 1 -