Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 410 204 273 137 3254 1717 481 267
w tym
osoby
poprzednio pracujące 325 158 247 122 2836 1454 480 266
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 4 5 3 66 43 41 25
dotychczas nie pracujące 85 46 26 15 418 263 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 163 93 102 56 1547 806 205 107
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 75 31 13 8 122 65 3 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 8 5 3 26 18 2 1
Cudzoziemcy - - 1 - 3 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 450 216 223 111 2855 1528 295 159

W tym

Do 25 roku życia 155 74 56 30 547 321 38 27
długotrwale bezrobotne 188 95 101 49 1995 1093 15 5
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 20 X 13 X 392 X 22
Powyżej 50 roku życia 75 28 53 15 900 364 141 60
Bez kwalifikacji zawodowych 152 81 62 29 1101 622 109 66
Bez doświadczenia zawodowego 117 66 46 25 588 370 2 2
Bez wykształcenia średniego 223 78 132 41 2051 913 247 111
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 35 29 19 16 414 358 52 48
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - - - 76 1 2 -
Niepełnosprawni 28 14 13 6 177 74 35 15
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - 1 1 1 1 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3403 1793 1614 829 526 297
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 410 204 163 93 50 29

z tego

po raz pierwszy 103 37 50 17 13 6
po raz kolejny 307 167 113 76 37 23

z tego

po pracach interwencyjnych 12 - 2 - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 59 43 26 20 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 1 1 2 -
po pracach społecznie użytecznych 4 3 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 559 280 230 116

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 273 137 102 56

z tego

niesubsydiowanej 229 124 89 50
w tym pracy sezonowej 3 3 - -
subsydiowanej 44 13 13 6

z tego

prac interwencyjnych 3 2 - -
robót publicznych 24 5 8 3
podjęcia działalności gospodarczej 14 4 5 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 2 - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 7 2 3 1
rozpoczęcie stażu 53 42 22 17
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 4 3 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 122 39 58 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 41 22 22 15
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 7 4 1 -
innych 50 29 20 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3254 1717 1547 806
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 440 241 232 123

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 544 329 935 378 2040 1118
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 155 74 75 28 188 95
z tego po raz pierwszy 81 27 5 1 X X
po robotach publicznych 74 47 70 27 188 95

W tym

po pracach interwencyjnych - - 9 - 8 -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 22 14 12 6 29 23
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - 3 1
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 145 77 110 42 233 120

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 56 30 53 15 101 49

z tego

niesubsydiowanej 49 26 40 14 86 48
w tym pracy sezonowej - - 2 2 - -
subsydiowanej 7 4 13 1 15 1
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 1
robót publicznych 3 3 12 1 10 -
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 1 - 3 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 4 1
rozpoczęcia stażu 26 21 6 5 18 13
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 2 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 1 - 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 34 10 19 6 56 23
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 5 7 2 23 13
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 7 4 - -
innych 15 10 16 9 28 18
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 547 321 900 364 1995 1093
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 249 135 74 35 176 115
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 26 10
zatrudnione przy robotach publicznych 3 2
odbywające szkolenie 5 1
odbywające staż 266 172
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 142 75


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 138 64
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 22 10
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 154 72

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 39 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 5
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 6 53 29
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 9 4 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 9 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 2 2 2