Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 404 213 334 193 2969 1575 447 245
w tym
osoby
poprzednio pracujące 340 173 303 174 2610 1334 446 244
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 2 4 3 60 39 37 23
dotychczas nie pracujące 64 40 31 19 359 241 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 164 89 114 68 1448 755 189 103
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 44 29 25 16 114 67 7 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 22 16 7 6 35 22 2 1
Cudzoziemcy 2 1 - - 5 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 405 208 280 167 2613 1404 286 148

W tym

Do 25 roku życia 121 62 75 43 468 281 36 24
długotrwale bezrobotne 166 91 146 98 1837 996 12 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 21 X 21 X 377 X 21
Powyżej 50 roku życia 77 33 59 25 864 348 141 58
Bez kwalifikacji zawodowych 145 77 94 56 1022 576 103 57
Bez doświadczenia zawodowego 99 62 63 38 516 341 2 2
Bez wykształcenia średniego 213 84 171 89 1882 835 231 99
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 43 39 41 35 384 336 48 45
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - 4 1 71 - 2 -
Niepełnosprawni 23 7 19 11 168 64 33 14
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 2 2 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3254 1717 1547 806 481 267
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 404 213 164 89 58 27

z tego

po raz pierwszy 50 24 19 11 2 1
po raz kolejny 354 189 145 78 56 26

z tego

po pracach interwencyjnych 6 4 3 1 - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 66 42 27 16 3 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 2 - 3 1
po pracach społecznie użytecznych 6 6 3 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 689 355 263 140

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 334 193 114 68

z tego

niesubsydiowanej 314 185 107 66
w tym pracy sezonowej 2 1 - -
subsydiowanej 20 8 7 2

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 13 5 7 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 2 - -
inne 1 - - -
rozpoczęcie szkolenia 7 - 4 -
rozpoczęcie stażu 28 20 5 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 2 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 17 1 4 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 143 52 67 28
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 49 33 22 14
podjęcia nauki 10 6 2 2
ukończenia 60/65 lat 3 3 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 - -
innych 94 43 45 24
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2969 1575 1448 755
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 379 215 200 111

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 547 321 900 364 1995 1093
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 121 62 77 33 166 91
z tego po raz pierwszy 38 17 1 - X X
po robotach publicznych 83 45 76 33 166 91

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 - 1 1
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 24 17 15 5 21 12
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - 5 5 6 6
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 194 99 113 49 324 188

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 75 43 59 25 146 98

z tego

niesubsydiowanej 70 42 59 25 142 96
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 5 1 - - 4 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych 1 1 - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 - - - 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - 1 1
inne 1 - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - 2 - 2 -
rozpoczęcia stażu 13 10 3 2 11 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 2 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 7 - 2 1 8 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 52 21 18 6 71 30
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 7 8 6 31 24
podjęcia nauki 9 6 - - 2 -
ukończenia 60/65 lat - - 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 2 - -
innych 25 12 15 3 49 23
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 468 281 864 348 1837 996
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 197 114 68 31 165 108
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 12 4
zatrudnione przy robotach publicznych 27 7
odbywające szkolenie 7 -
odbywające staż 223 148
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 134 70


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 154 72
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 21 10
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 15 9

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 5
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 8 4
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 160 73

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 38 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 5
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 15 8 67 36
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 5 2 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 5 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 5 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -