Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 474 216 232 117 2966 1567 489 251
w tym
osoby
poprzednio pracujące 434 197 203 103 2642 1347 488 250
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
6 4 3 - 60 40 37 23
dotychczas nie pracujące 40 19 29 14 324 220 1 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 198 100 92 48 1461 766 205 110
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 17 10 16 6 97 57 7 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 8 6 6 2 32 22 2 1
Cudzoziemcy - - - - 4 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 419 207 194 101 2586 1397 304 152

W tym

Do 25 roku życia 99 49 60 32 423 256 36 21
długotrwale bezrobotne 189 103 106 57 1783 986 10 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 24 X 6 X 386 X 24
Powyżej 50 roku życia 101 45 41 17 878 356 155 62
Bez kwalifikacji zawodowych 161 78 71 38 1013 569 118 64
Bez doświadczenia zawodowego 64 32 42 22 471 315 2 2
Bez wykształcenia średniego 287 105 128 57 1888 833 261 103
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 47 37 25 22 388 340 52 49
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 3 4 - 67 3 - -
Niepełnosprawni 31 15 13 7 175 68 30 11
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 2 2 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2969 1575 1448 755 447 245
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 474 216 198 100 113 46

z tego

po raz pierwszy 29 16 17 10 6 4
po raz kolejny 445 200 181 90 107 42

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 88 48 38 21 3 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 - 2 - 3 -
po pracach społecznie użytecznych 5 3 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 477 224 185 89

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 232 117 92 48

z tego

niesubsydiowanej 216 110 84 44
w tym pracy sezonowej 3 1 2 1
subsydiowanej 16 7 8 4

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 8 4 3 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 3 5 2
inne 1 - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 - 1 -
rozpoczęcie stażu 10 9 6 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - 1 -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 30 10 6 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 102 32 41 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 45 32 22 17
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 4 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 4 - -
innych 47 17 15 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 2966 1567 1461 766
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 335 195 179 100

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 468 281 864 348 1837 996
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 99 49 101 45 189 103
z tego po raz pierwszy 17 10 2 1 X X
po robotach publicznych 82 39 99 44 189 103

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 27 12 19 9 37 24
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - 4 2 5 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 139 72 87 37 243 113

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 60 32 41 17 106 57

z tego

niesubsydiowanej 57 31 40 17 98 54
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 3 1 1 - 8 3
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - 5 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 - - 2 1
inne - - 1 - 1 -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 1 -
rozpoczęcia stażu 7 6 - - 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 9 2 6 4 20 7
niepotwierdzenia gotowości do pracy 26 10 12 4 46 12
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 25 19 3 3 33 23
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 4 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 4 - -
innych 11 3 16 2 33 11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 5 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 423 256 878 356 1783 986
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 164 98 65 29 141 93
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 3
zatrudnione przy robotach publicznych 27 7
odbywające szkolenie 3 -
odbywające staż 143 109
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 129 67


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 160 73
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 13 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 17 10

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 12 8
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 5 2
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 156 66

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 38 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 6 5
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 12 5 65 36
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 2 - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 2 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 4 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -