Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2014
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 466 204 148 86 3074 1608 541 260
w tym
osoby
poprzednio pracujące 430 179 127 73 2760 1387 539 259
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 2 3 2 60 40 36 22
dotychczas nie pracujące 36 25 21 13 314 221 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 214 80 63 36 1523 774 238 111
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 29 20 12 7 105 67 8 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 10 5 4 34 27 3 2
Cudzoziemcy - - - - 3 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 416 207 120 71 2652 1436 333 165

W tym

Do 25 roku życia 83 41 38 21 409 247 37 19
długotrwale bezrobotne 199 113 53 31 1820 1024 8 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 26 X 10 X 394 X 28
Powyżej 50 roku życia 101 37 21 9 918 371 160 65
Bez kwalifikacji zawodowych 144 61 37 23 1040 570 135 67
Bez doświadczenia zawodowego 68 42 30 20 466 319 2 2
Bez wykształcenia średniego 283 95 60 26 1957 851 302 108
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 54 45 16 15 413 362 56 50
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 16 3 - - 74 5 - -
Niepełnosprawni 22 9 7 4 177 72 34 13
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 2 2 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2966 1567 1461 766 489 251
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 466 204 214 80 121 40

z tego

po raz pierwszy 31 17 16 10 11 7
po raz kolejny 435 187 198 70 110 33

z tego

po pracach interwencyjnych 2 - 1 - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 42 34 13 11 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 1 2 1 1 -
po pracach społecznie użytecznych 41 26 20 14
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 358 163 152 72

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 148 86 63 36

z tego

niesubsydiowanej 112 67 46 28
w tym pracy sezonowej 2 1 1 1
subsydiowanej 36 19 17 8

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 12 5 5 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 24 14 12 6
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 1 1 1
rozpoczęcie stażu 4 3 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 9 4 5 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 118 39 52 20
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 13 7 3 3
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 7 2 4 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 - -
innych 54 20 22 8
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3074 1608 1523 774
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 319 187 174 99

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 423 256 878 356 1783 986
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 83 41 101 37 199 113
z tego po raz pierwszy 15 10 6 2 X X
po robotach publicznych 68 31 95 35 199 113

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 20 17 6 4 15 12
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - 1 1
po pracach społecznie użytecznych 2 1 18 6 41 26
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 88 44 61 22 162 75

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 38 21 21 9 53 31

z tego

niesubsydiowanej 32 17 14 7 34 22
w tym pracy sezonowej - - 1 1 - -
subsydiowanej 6 4 7 2 19 9
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 3 1 5 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 3 4 1 14 8
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 2 1
rozpoczęcia stażu 2 1 - - 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 1 1 1 5 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 13 13 4 54 21
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 3 4 1 8 4
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 7 2 6 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 1 1 -
innych 12 5 12 4 31 13
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 409 247 918 371 1820 1024
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 152 96 67 29 129 86
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 5 3
zatrudnione przy robotach publicznych 25 6
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 105 78
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 85 39


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 156 66
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 18 8
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 15 6

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 8 4
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 159 68

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 38 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 4
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 6 3 49 22
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 4 2 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -