Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 623 270 113 63 3452 1761 595 274
w tym
osoby
poprzednio pracujące 570 241 105 60 3118 1525 595 274
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 6 2 1 69 43 41 25
dotychczas nie pracujące 53 29 8 3 334 236 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 263 121 55 32 1664 841 260 118
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 42 23 9 6 126 79 6 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 3 2 - -
Cudzoziemcy 197 91 27 17 1162 629 146 68
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 102 62 15 8 524 360 1 1

W tym

Do 25 roku życia - 22 - 2 - 414 - 27
długotrwale bezrobotne 583 267 93 52 2981 1580 366 181
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 99 X 28 X 555 X 65
Powyżej 50 roku życia 131 61 23 13 488 285 42 17
Bez kwalifikacji zawodowych 295 140 32 20 2026 1120 8 4
Bez doświadczenia zawodowego 175 59 20 8 1035 408 170 72
Bez wykształcenia średniego - - - - - - - -
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 47 38 14 10 493 434 90 75
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - - 1 1 1 1 - -
Niepełnosprawni 29 14 - - 198 82 40 16
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3074 1608 1523 774 541 260 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 623 270 263 121 130 57
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 57 28 25 12 11 7

z tego

po raz pierwszy 566 242 238 109 119 50
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych 14 1 4 1 1 1
po robotach publicznych 30 21 8 5 - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 1 - - - - -
po szkoleniu 84 38 48 24 - -
po pracach społecznie użytecznych 245 117 122 54
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 113 63 55 32
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 104 55 52 29

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 4 1 2 -

z tego

niesubsydiowanej - - - -
w tym pracy sezonowej 9 8 3 3
subsydiowanej 5 5 2 2

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 3 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego - - - -
podjęcia nauki 5 5 2 2
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy - - - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 51 14 25 5 - -
z tego po raz pierwszy 27 16 16 10 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 - - - -
po stażu 6 3 1 - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 42 15 23 5 - -
po szkoleniu 3452 1761 1664 841 - -
po pracach społecznie użytecznych 353 208 186 108 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 837 503 409 247 918 371
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 211 99 131 61 175 59

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 43 21 32 15 7 3

z tego

niesubsydiowanej 168 78 99 46 168 56
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - - - 9 -
z tego prac interwencyjnych 19 14 12 9 5 3
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 5 - - 53 18
inne 83 42 46 19 58 22
rozpoczęcia szkolenia 49 28 23 13 20 8
rozpoczęcia stażu 44 23 22 12 19 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 1 - 1 - 2 1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 5 5 1 1 1 -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 3 - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - - - -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - - - - - -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 2 1 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - - -
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych - -
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 4 4
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 16 2
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 12 7
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 1
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 8 5
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 957 555
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 224 145
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 6 5
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 79 61
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 19 12
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy - - - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 3 - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 159 68 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 18 3 - -