Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 389 176 136 69 3471 1743 618 292
w tym
osoby
poprzednio pracujące 348 152 123 57 3140 1512 618 292
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 6 1 - 75 48 47 30
dotychczas nie pracujące 41 24 13 12 331 231 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 156 77 54 28 1667 841 269 123
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 29 20 13 10 120 74 5 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 - - - 4 2 - -
Cudzoziemcy 116 52 24 12 1180 628 157 76
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 73 41 20 16 523 353 1 1

W tym

Do 25 roku życia - 24 - 6 - 420 - 30
długotrwale bezrobotne 371 183 103 57 2999 1568 399 201
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 79 X 34 X 545 X 68
Powyżej 50 roku życia 84 40 33 20 474 272 42 19
Bez kwalifikacji zawodowych 155 79 39 24 2034 1114 12 5
Bez doświadczenia zawodowego 87 38 23 7 1049 415 188 82
Bez wykształcenia średniego 1 - - - 1 - 1 -
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 38 28 9 9 504 434 98 80
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 19 8 7 4 199 80 41 19
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3452 1761 1664 841 595 274 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 389 176 156 77 83 42
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 46 19 18 8 11 4

z tego

po raz pierwszy 343 157 138 69 72 38
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 25 19 10 8 1 -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 370 194 153 77
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 136 69 54 28
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 125 63 48 25

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 3 - 1 -

z tego

niesubsydiowanej 1 - - -
w tym pracy sezonowej 11 6 6 3
subsydiowanej 4 4 2 2

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 1 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 2 1 1 -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 2 - 1 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego - - - -
podjęcia nauki 83 64 35 26
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 1 1
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy - - - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 57 14 24 4 - -
z tego po raz pierwszy 47 28 20 11 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych 3 1 1 - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 2 1 2 1 - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 39 16 15 6 - -
po szkoleniu 3471 1743 1667 841 - -
po pracach społecznie użytecznych 356 210 187 111 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 957 555 488 285 1035 408
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 162 79 84 40 87 38

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 30 14 25 11 10 5

z tego

niesubsydiowanej 132 65 59 29 77 33
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - - - - -
z tego prac interwencyjnych 19 15 15 12 2 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne 156 86 91 50 73 31
rozpoczęcia szkolenia 55 34 33 20 23 7
rozpoczęcia stażu 51 33 30 19 20 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 1 - 1 - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 4 1 3 1 3 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 1 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - - - -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - - - - - -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 - 2 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - 2 1
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych - -
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 45 35
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 25 5
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 18 9
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 13 3
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 7 3
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 956 545
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 223 145
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 8 7
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 135 105
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 14 10
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 1 1 - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 5 1 - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 163 62 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 17 7 - -