Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 328 156 231 105 3295 1656 573 276
w tym
osoby
poprzednio pracujące 283 133 212 90 2971 1437 573 276
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 7 2 2 79 50 50 32
dotychczas nie pracujące 45 23 19 15 324 219 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 143 71 118 64 1551 776 250 117
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 22 11 17 9 111 68 4 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 3 2 - -
Cudzoziemcy 114 54 56 34 1157 615 154 73
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 64 32 32 24 505 334 1 1

W tym

Do 25 roku życia - 14 - 9 - 404 - 32
długotrwale bezrobotne 329 170 180 91 2851 1492 374 193
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 71 X 50 X 512 X 64
Powyżej 50 roku życia 88 47 47 25 446 261 41 18
Bez kwalifikacji zawodowych 143 80 77 48 1949 1063 4 2
Bez doświadczenia zawodowego 67 35 52 20 1002 408 179 84
Bez wykształcenia średniego - - - - 1 - 1 -
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 25 23 17 477 416 93 78
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1 - - - 2 1 1 -
Niepełnosprawni 24 10 6 3 198 78 36 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3471 1743 1667 841 618 292 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 328 156 143 71 60 36
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 37 13 18 3 7 4

z tego

po raz pierwszy 291 143 125 68 53 32
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 1 1 - -
po robotach publicznych 32 26 15 12 2 2
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 4 - 2 - 2 -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 504 243 259 136
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 231 105 118 64
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 209 99 109 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 3 1 1 1

z tego

niesubsydiowanej 2 2 1 1
w tym pracy sezonowej 22 6 9 3
subsydiowanej 3 3 2 2

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 12 2 4 1
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 1 - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 4 - 3 -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 12 - 8 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego - - - -
podjęcia nauki 48 38 22 17
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 24 14 14 10
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 2 2 2 2

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 86 28 43 16 - -
z tego po raz pierwszy 43 26 27 15 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych 3 3 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 2 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 53 26 24 11 - -
po szkoleniu 3295 1656 1551 776 - -
po pracach społecznie użytecznych 340 197 178 101 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 956 545 474 272 1049 415
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 144 71 88 47 67 35

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 27 9 20 8 6 4

z tego

niesubsydiowanej 117 62 68 39 61 31
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 1 1 1 1 - -
z tego prac interwencyjnych 23 19 13 11 5 5
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 - 2 - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne 195 100 106 49 114 42
rozpoczęcia szkolenia 89 50 47 25 52 20
rozpoczęcia stażu 83 47 44 23 45 19
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - 1 -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 6 3 3 2 7 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - - - -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 2 2 1 1 -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 1 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - 4 -
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych - -
zatrudnione przy robotach publicznych 8 -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 16 13
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4 2
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 2
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 38 14
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 17 9
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 21 10
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 9 4
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 896 512
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 209 132
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 11 11
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 10 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 152 118
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 25 15 - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 9 1 - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 163 66 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 12 3 - -