Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 296 135 211 85 3131 1598 533 276
w tym
osoby
poprzednio pracujące 266 122 198 76 2834 1394 533 276
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 3 5 1 80 48 53 33
dotychczas nie pracujące 30 13 13 9 297 204 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 111 51 91 40 1447 726 235 122
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 22 10 10 7 70 36 3 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 3 2 - -
Cudzoziemcy 96 42 58 25 1094 590 137 65
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 52 21 20 15 475 314 1 1

W tym

Do 25 roku życia - 21 - 7 - 403 - 32
długotrwale bezrobotne 282 135 145 65 2722 1436 355 193
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 59 X 31 X 500 X 61
Powyżej 50 roku życia 73 31 29 14 431 251 39 19
Bez kwalifikacji zawodowych 112 66 64 34 1860 1020 8 6
Bez doświadczenia zawodowego 53 13 43 11 945 385 168 81
Bez wykształcenia średniego 2 1 1 1 11 7 1 -
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 31 28 21 15 468 413 96 84
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - - - - 2 1 1 -
Niepełnosprawni 18 11 6 2 186 78 35 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3295 1656 1551 776 573 276 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 296 135 111 51 63 27
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 32 10 7 3 9 2

z tego

po raz pierwszy 264 125 104 48 54 25
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 7 5 2 1 - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 4 - 3 - 2 -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 460 193 215 101
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 211 85 91 40
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 186 78 81 37

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 4 2 1 1

z tego

niesubsydiowanej 8 - 1 -
w tym pracy sezonowej 25 7 10 3
subsydiowanej 9 4 4 3

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych 9 1 4 -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 2 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 2 1 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 7 1 3 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego - - - -
podjęcia nauki 20 15 11 9
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 34 20 26 15
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 5 - 1 -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 85 22 38 10 - -
z tego po raz pierwszy 40 25 19 15 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych 3 2 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 1 1 - -
po stażu 3 1 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 51 21 24 10 - -
po szkoleniu 3131 1598 1447 726 - -
po pracach społecznie użytecznych 321 180 155 87 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 896 512 446 261 1002 408
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 128 59 73 31 53 13

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 16 6 13 5 10 -

z tego

niesubsydiowanej 112 53 60 26 43 13
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - - - - -
z tego prac interwencyjnych 4 3 2 1 - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 - 1 - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne 143 68 87 41 110 36
rozpoczęcia szkolenia 59 31 29 14 43 11
rozpoczęcia stażu 54 29 26 13 36 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 3 2 2 1 - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 5 2 3 1 7 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 1 1 3 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - - 1 -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 1 - 1 - 1 -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 1 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - 1 1
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych - -
zatrudnione przy robotach publicznych 3 -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 7 5
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5 5
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 39 10
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 10 7
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 18 10
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 7 3
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 874 500
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 182 112
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 21 16
żołnierze rezerwy 1 -
pobierający rentę szkoleniową 13 1
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 163 126
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 59 35 - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 10 2 - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 163 65 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 14 3 - -