Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 345 165 217 97 2996 1538 519 272
w tym
osoby
poprzednio pracujące 305 148 201 90 2701 1342 519 272
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 4 2 1 81 48 55 33
dotychczas nie pracujące 40 17 16 7 295 196 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 157 79 101 41 1393 715 227 117
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 1 - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 29 18 7 2 75 42 2 2
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 - 1 - 3 2 - -
Cudzoziemcy 111 58 68 34 1050 573 130 65
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 61 28 28 16 454 295 1 1

W tym

Do 25 roku życia - 11 - 8 - 387 - 29
długotrwale bezrobotne 322 159 170 85 2596 1366 341 183
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 57 X 39 X 455 X 55
Powyżej 50 roku życia 77 37 43 19 393 235 33 17
Bez kwalifikacji zawodowych 135 79 70 42 1797 985 10 7
Bez doświadczenia zawodowego 76 33 38 17 933 381 169 78
Bez wykształcenia średniego 1 1 2 2 19 10 3 2
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 18 16 12 456 397 94 79
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 1 1 - - 3 2 1 -
Niepełnosprawni 15 4 10 6 171 69 35 16
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3131 1598 1447 726 533 276 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 345 165 157 79 76 40
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 56 27 21 11 9 3

z tego

po raz pierwszy 289 138 136 68 67 37
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 15 10 7 5 - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 22 7 13 4 2 -
po szkoleniu 2 2 2 2 - -
po pracach społecznie użytecznych 480 225 211 90
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 217 97 101 41
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 168 79 76 33

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 3 1 1 -

z tego

niesubsydiowanej 6 - 1 -
w tym pracy sezonowej 49 18 25 8
subsydiowanej 18 8 7 3

z tego

prac interwencyjnych 3 1 3 1
robót publicznych 19 4 10 2
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 9 5 5 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 12 7 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego - - - -
podjęcia nauki 55 32 21 11
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 2 1
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 23 12 7 4

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 89 42 40 15 - -
z tego po raz pierwszy 30 15 19 8 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 - - - - -
po stażu 2 2 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 33 12 14 5 - -
po szkoleniu 2996 1538 1393 715 - -
po pracach społecznie użytecznych 330 181 153 83 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 874 500 431 251 945 385
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 130 57 77 37 76 33

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 41 21 37 19 8 3

z tego

niesubsydiowanej 89 36 40 18 68 30
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - - - - -
z tego prac interwencyjnych 6 4 5 3 4 2
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 9 1 4 - 9 4
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 1
inne 208 97 110 50 88 37
rozpoczęcia szkolenia 86 39 43 19 38 17
rozpoczęcia stażu 70 31 37 16 31 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - 1 -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 - 2 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 16 8 6 3 7 2
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 2 2 1 5 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - - 1 -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 3 3 1 - -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 3 1 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - - -
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych - -
zatrudnione przy robotach publicznych 11 2
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 32 24
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 9 4
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 40 17
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 14 7
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 16 4
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 6 5
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 790 455
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 185 111
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 35 22
żołnierze rezerwy 1 -
pobierający rentę szkoleniową 14 2
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 201 146
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 59 34 - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 10 2 - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 163 60 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 11 4 - -