Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 305 135 214 85 2784 1448 488 258
w tym
osoby
poprzednio pracujące 263 112 204 78 2515 1268 488 258
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
7 4 4 1 75 44 55 32
dotychczas nie pracujące 42 23 10 7 269 180 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 138 60 75 28 1320 690 216 117
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 19 13 10 5 47 29 1 1
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 3 2 - -
Cudzoziemcy 99 41 64 22 941 516 115 57
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 71 33 29 15 408 267 1 1

W tym

Do 25 roku życia - 12 - 7 - 369 - 28
długotrwale bezrobotne 297 132 161 64 2418 1284 326 175
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 68 X 26 X 425 X 53
Powyżej 50 roku życia 84 42 33 13 350 217 26 14
Bez kwalifikacji zawodowych 124 65 90 38 1663 924 10 7
Bez doświadczenia zawodowego 51 20 31 7 907 371 164 74
Bez wykształcenia średniego 4 2 - - 23 13 2 2
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 19 22 14 421 368 92 77
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - - - - 3 2 1 -
Niepełnosprawni 22 8 9 2 175 73 33 16
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 2996 1538 1393 715 519 272 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 305 135 138 60 55 21
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 38 16 20 8 6 3

z tego

po raz pierwszy 267 119 118 52 49 18
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 13 11 5 4 - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 14 1 1 - 4 -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 517 225 211 85
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 214 85 75 28
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 176 76 61 27

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 1 1 - -

z tego

niesubsydiowanej 6 - 2 -
w tym pracy sezonowej 38 9 14 1
subsydiowanej 22 3 8 1

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 1 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 13 5 5 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 2 1 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 6 - 2 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 2 - - -
podjęcia nauki 64 45 22 15
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - 1 -
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 13 6 7 3

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1 - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 114 44 59 21 - -
z tego po raz pierwszy 28 19 14 10 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych 4 3 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) 3 2 2 1 - -
po stażu 2 2 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 67 19 28 6 - -
po szkoleniu 2784 1448 1320 690 - -
po pracach społecznie użytecznych 302 165 149 81 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 790 455 393 235 933 381
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 145 68 84 42 51 20

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 26 12 21 11 5 2

z tego

niesubsydiowanej 119 56 63 31 46 18
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - - - - -
z tego prac interwencyjnych 8 6 5 3 - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 10 1 5 - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne 218 97 119 56 77 30
rozpoczęcia szkolenia 69 26 33 13 31 7
rozpoczęcia stażu 56 23 27 12 22 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 13 3 6 1 9 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 6 1 2 - 6 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - - - -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 1 - 1 - - -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 6 2 3 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - 2 1
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych - -
zatrudnione przy robotach publicznych 4 -
odbywające szkolenie 2 -
odbywające staż 55 40
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 8 2
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 57 19
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 11 8
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 14 2
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 3 1
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 714 425
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 167 98
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 60 27
żołnierze rezerwy 4 1
pobierający rentę szkoleniową 6 1
pobierający świadczenie szkoleniowe 2 -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 251 179
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 60 34 - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 15 3 - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 161 59 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 13 7 - -