Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 362 168 182 74 2702 1420 480 269
w tym
osoby
poprzednio pracujące 329 147 166 65 2472 1260 480 269
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
12 9 3 1 80 49 58 34
dotychczas nie pracujące 33 21 16 9 230 160 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 145 77 77 30 1265 678 203 120
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - 1 1 - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 24 20 3 3 45 29 - -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 1 1 1 3 1 - -
Cudzoziemcy 99 44 56 23 854 481 103 57
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 60 34 26 14 362 245 1 1

W tym

Do 25 roku życia - 22 - 7 - 361 - 30
długotrwale bezrobotne 335 155 146 61 2337 1245 323 179
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 73 X 31 X 396 X 58
Powyżej 50 roku życia 82 41 30 16 305 184 27 13
Bez kwalifikacji zawodowych 113 62 68 31 1602 895 10 7
Bez doświadczenia zawodowego 67 21 46 15 880 356 151 66
Bez wykształcenia średniego 6 3 4 - 26 18 2 2
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 62 33 17 13 437 367 107 85
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - - - - 4 3 2 1
Niepełnosprawni 19 6 13 3 170 69 33 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 2784 1448 1320 690 488 258 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 362 168 145 77 75 43
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 44 29 17 11 12 10

z tego

po raz pierwszy 318 139 128 66 63 33
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 12 9 9 6 2 1
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 7 - 2 - 2 -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 444 196 200 89
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 182 74 77 30
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 145 63 63 26

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 5 2 1 1

z tego

niesubsydiowanej 3 - - -
w tym pracy sezonowej 37 11 14 4
subsydiowanej 15 4 4 -

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 9 3 3 1
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 13 4 7 3
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 6 - 3 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 1 - 1 -
podjęcia nauki 58 42 28 20
ukończenia 60/65 lat 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 2 2
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 3 1 - -

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 94 28 49 16 - -
z tego po raz pierwszy 26 15 11 5 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych 4 - 1 - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 1 - - - -
po stażu 5 3 2 2 - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 63 30 27 14 - -
po szkoleniu 2702 1420 1265 678 - -
po pracach społecznie użytecznych 285 157 139 75 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 714 425 350 217 907 371
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 150 73 82 41 67 21

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 30 20 26 16 6 4

z tego

niesubsydiowanej 120 53 56 25 61 17
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - - - - -
z tego prac interwencyjnych 8 5 3 3 - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 - 1 - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne 208 100 119 68 94 36
rozpoczęcia szkolenia 66 31 30 16 46 15
rozpoczęcia stażu 47 26 23 13 39 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 1 1 - - 3 1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - - - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 19 5 7 3 7 3
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 6 - 1 - 3 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - - - -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 3 2 1 - -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 5 2 4 2 4 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - - -
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych - -
zatrudnione przy robotach publicznych 3 -
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 51 38
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 2 2
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 50 14
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 9 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 26 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 6 2
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 650 396
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 148 87
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 66 24
żołnierze rezerwy 4 1
pobierający rentę szkoleniową 5 1
pobierający świadczenie szkoleniowe 1 -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 292 210
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 62 36 - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 15 3 - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 162 64 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 6 4 - -