Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

 

 

Przyznawanie środków z KFS w 2018 roku odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639 ze zmianami) w związku z czym

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej  w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem stron internetowych urzędu, wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

 

Nabór wniosków będzie powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu środków przyznanych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworze na rok 2018.


Zachęcamy do zapoznania się z:

 • priorytetami wydatkowania środków KFS przyjętymi na 2018 rok oraz
 • nowymi Zasadami przyznawania środków KFS.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:

 

1.  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

a.      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2016 powiat jaworski /przejdź do dokumentu/;
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2016 woj. dolnośląskie /przejdź do dokumentu/ 

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM - INFORMACJA SYGNALNA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK /przejdź do dokumetu/

Barometr zawodów powiat jaworski 2018 /przejdź do dokumentu/
Barometr zawodów województwo dolnośląskie 2018  /przejdź do dokumentu/
*Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:  (kliknij po szczegóły)

2.  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi.

3.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd będzie uwzględniał:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów środków KFS.

 

 

UWAGA !!!

 

 1. W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
 2. Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.
 3. W przypadku dużego zainteresowania środkami KFS PUP w Jaworze zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów tj: w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski KFS pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS oraz mikro i małe przedsiębiorstwa.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Doradca klienta
Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Strzegomska 7
pok.  9 B (I piętro)
tel.: 76 729 11 24
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: Paweł Żebrowski (2018-02-27 10:16:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110