Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » PO WER
Statystyki graficzne

PO WER

 wiedza edukacja i rozwój logo

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

 

 PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze realizuje projekt

pn. : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (III)” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jaworskim.

 

Grupa docelowa – osoby młode do 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET).

 

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba, która łącznie spełnia trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.


Wsparcie dla młodych do 29 roku życia udzielane jest zgodnie ze standardem „Gwarancji dla Młodzieży”:

  • dla osób poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
  • dla osób powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

Wsparciem w ramach projektu objęto 335 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, w tym w szczególności: kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. 

 

OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA to:

  • w przypadku osób poniżej 25 roku życia - pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
  • w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej - pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH to osoba z wykształceniem co najwyżej średnim czyli absolwenci szkół zasadniczych, liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników.

 

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedziła analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika w ramach Indywidualnego Planu Działania. Na tej podstawie PUP realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, zaplanowane do realizacji w projekcie, tj.:

 Rekrutacja do projektu przebiegała zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

Wartość projektu – 3 708 603, 00 zł

Okres realizacji projektu:  01-01-2017 – 31-12-2018

 

 

Informacje udzielne są:

  • w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 - pok.2 /tel. 0 76 729 11 02/, pok.3 /tel. 0 76 729 11 03/ oraz pok.6 /tel. 0 76 729 11 06/ lub
  • w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10 - pok.1; nr tel. 0 75 7414 898.  

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

  •  Staż:

Lista obecności PO WER
PRAWA I OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO NA STAŻ
Sprawozdanie z przebiegu stażu PO WER
Rozliczenie kosztów opieki PO WER

Rozliczenie kosztów przejazdu PO WER

 

 

Strona dodana przez: Michał Wroński (2015-06-23 14:21:57)
Zredagowana przez: Administrator (2018-10-26 09:32:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/po-wer/270