Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Statystyki graficzne

Prawa bezrobotnych

Formy pomocy oferowane przez Urząd

Bezrobotny ma prawo do korzystania z różnych form pomocy oferowanej przez Urząd, tj. do:

 1. korzystania z pośrednictwa pracy, z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
 2. korzystania z możliwości przeszkolenia,
 3. korzystania z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy lub na badania lekarskie, na staż, szkolenie,
 5. skierowania do wykonywania prac interwencyjnych oraz robót publicznych (jeżeli są spełnione wymagania          określone   w ustawie),
 6. skierowania do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych lub stażu (jeżeli są spełnione wymagania               określone w ustawie ),
 7. ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 8. zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, o ile nie posiada innego tytułu do tego ubezpieczenia,
 9. odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych,
 10. uzyskania pełnej informacji dotyczącej instrumentów rynku pracy oraz statusu osoby bezrobotnej.

Kiedy przysługuje dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

 1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasy pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku aktywizacyjnego stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W tym przypadku wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 3. Dodatek aktywizacyjny przyznaje się po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej od dnia złożenia wniosku.

 4. Prawo do dodatku aktywizacyjnego wygasa z dniem zaprzestania wykonywania pracy.

Kiedy nie przysługuje dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1. skierowania bezrobotnego przez PUP do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy,
 2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
 3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
 4. przebywania na urlopie bezpłatnym.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Iwona Suwała (2015-03-05 10:19:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60