Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/strona/szkolenia-wskazane-indywidualne-na-wniosek-osoby-uprawnionej-/150

Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/

Wysokość dofinansowania

Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby uprawnione

Osoby uprawnione do skorzystania z tej formy wsparcia, to:

 1. bezrobotni,
 2. poszukujący pracy, którzy
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnieni  u  pracodawcy,  wobec  którego  ogłoszono  upadłość  lub  który  jest  w  stanie  likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące  na  urlopie górniczym  lub górniczy zasiłek socjalny,  określony  w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,  
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,   
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, przyznane przez pracodawcę, o którym mowa w art.70 ust.6 ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • podlegają  ubezpieczeniu  społecznemu  rolników  w  pełnym  zakresie  na   podstawie  przepisów  o   ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika  i  zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • są pracownikami / osobami  wykonującymi  inną  pracę  zarobkową  lub  działalność gospodarczą  w wieku 45 lat lub powyżej, zainteresowanymi pomocą w rozwoju zawodowym.

Forma realizacji szkolenia

Szkolenie finansowane przez Starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać:

Świadczenia przysługujące w trakcie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy niepełnosprawnym skierowanym na szkolenie, w okresie jego odbywania przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% kwoty zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
 2. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 3. Osoba uprawniona, skierowana na szkolenie, może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu, powstałych w związku z dojazdem do miejsca odbywania szkolenia i powrotu.

Informacje dodatkowe

Osoby uprawnione, zainteresowane finansowaniem kosztów szkolenia,  powinny złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze o sfinansowanie kosztów szkolenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie podpisana umowa między Starostą a Wnioskodawcą, dotycząca dofinansowania kosztów szkolenia. Przy czym Starosta nie finansuje kosztów szkolenia osobom, które rozpoczęły szkolenie bez skierowania wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

Finansowanie kosztów szkolenia odbywa się w oparciu o „Zasady organizacji i finansowania szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze”.

Aktualne formularze wniosków dostępne są poniżej, na stronie internetowej Urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Urzędu, w. pok. 1

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać: