Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/strona/zwrot-kosztow-przejazdu/83

Zwrot kosztów przejazdu

O zwrot kosztów przejazdu mogą ubiegać się osoby bezrobotne kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze do:

  • pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy,
  • miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • miejsca odbywania stażu,
  • miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych,
  • miejsca odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych.

Starosta może dokonywać ze środków Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki :

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów przejazdu składa stosowny wniosek razem z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje

Szczegółowych informacji udziela w zakresie zwrotu kosztów przejazdu w związku z otrzymaniem skierowania:

Do pracy

Pośrednik pracy: Justyna Palińska
Centrum Aktywizacji Zawodowej
pok. nr 13 (I piętro)
tel.: 76 729 11 13

Na szkolenie

Pośrednik pracy:  Bożena Anielewska
Centrum Aktywizacji Zawodowej
pok. nr 1 (parter)
tel.: 76 729 11 01

Na staż

Specjalista ds. rozwoju zawodowego: Anna Tymciów
Centrum Aktywizacji Zawodowej
pok. nr 12 (I piętro)
tel.: 76 729 11 12