Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty Kurs podstawowy makijażu permanentnego i pigmentacji kosmetycznej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

-        terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż od lipca br.;

-        miejsca szkolenia: w przypadku odbywaniu się szkolenia w odległości większej niż 3 godziny od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor) do kosztów należy doliczyć koszty zakwaterowania;

-        zajęć: odbywać się powinny zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy (szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych  w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia);

-        programu szkolenia:; szkolenie ma na celu przygotowania teoretyczne i praktyczne uczestnika do podjęcia pracy zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami;

-        kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt egzaminu, materiały szkoleniowe, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, catering: woda mineralna, herbata, kawa (do wyboru), kruche ciasteczka, koszty zakwaterowania w przypadku szkolenia realizowanego poza miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej;

-        sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno kończyć się egzaminem i wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu lub innym dokumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r.(Dz.U.poz.667, §71 ust.4) w  sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy lub zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r . w  sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z  2014 poz. 622) wraz z  Suplementem do Zaświadczenie powinno zawierać: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, temat i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 21.06.2017 r., znak CAZ.4410.1.16.2017, w temacie: Kurs podstawowy makijażu permanentnego i pigmentacji kosmetycznej - dla 1 osoby bezrobotnej.” może zostać przesłany w formieelektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 28.06.2017 r., do godz. 12.00.W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga sięprzekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki:

 

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2. Druk oświadczenia.

3. Projekt umowy.

Aktualność dodana przez: Administrator (2017-06-21 11:42:51)
Data wydarzenia : 2017-06-21
Data publikacji : 2017-06-21

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/344/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-kurs-podstawowy-makija%C5%BCu-permanentnego-i-pigmentacji-kosmetycznej