Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty RPO Kurs prawa jazdy kat. C z KWP

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

-        terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż od sierpnia br.;

-        miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 30 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor);

-        zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;

-        programu szkolenia: zawierać powinien łącznie 190 godzin szkolenia (z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne), z czego: kurs kat. C prawa jazdy – ogółem 50 godzin szkolenia, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – ogółem 140 godzin szkolenia i przygotowany w oparciu     o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia      4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz.280);         

-        kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, w tym podręcznik; koszt poczęstunku (np.: kawa, herbata, woda, ciastka kruche); koszt egzaminów zewnętrznych (opłata za pierwsze egzaminy);

-        sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno kończyć się:

-        egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy     i umiejętności nabytych podczas szkolenia) i wydaniem:

-  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego na kat. C prawa jazdy i o uznaniu za  

   przygotowanego do złożenia egzaminu państwowego;

             -  Certyfikatu  potwierdzającego   ukończenie   szkolenia  (na  kat.  C   i   KWP)  i  uzyskanie

                 umiejętności   lub   kwalifikacji,  zawierającego  niezbędne   oznakowanie   projektu:   znak

                 Funduszy  Europejskich   –   właściwy  dla  danego  programu,   znak  Unii  Europejskiej  –

                 właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru),

-        egzaminem zewnętrznym w WORD na kat. C prawa jazdy (teoretycznym i praktycznym) oraz egzaminem (w formie testu) na Świadectwo kwalifikacji zawodowej przed komisją powołaną przez wojewodę.

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi na stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 17.07.2017 r., znak CAZ.4410.3.11.2017, w temacie: „Kurs prawa jazdy kat. C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, blok C, CE (z egzaminem zewnętrznym) – dla 1 osoby bezrobotnej” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 24.07.2017 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8. „Rynek pracy:. Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”. Tytuł projektu  „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się    w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

 

Załączniki:

 

1. Formularz oferty szkolenia.

2. Druk oświadczenia Zleceniobiorcy.

3. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Administrator (2017-07-17 11:33:10) , zredagowana przez: Administrator (2017-07-17 11:37:48)
Data wydarzenia : 2017-07-17
Data publikacji : 2017-07-17

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/346/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-rpo-kurs-prawa-jazdy-kat-c-z-kwp