Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty Operator koparko-ładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia

 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

-         terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż od września br.;

-         miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości, oddalonej nie więcej niż 40 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-411 Paszowice);

-         zajęć: odbywać się będą zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy (szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych  w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia);

-         programu szkolenia: uwzględniać powinien przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2017 r., poz. 134) i być zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;

-         kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt egzaminu (opłata za pierwszy egzamin), materiały szkoleniowe (w tym: podręcznik), które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, poczęstunek (woda mineralna, herbata, kawa, ciastka);

-         sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć:

-         egzaminem zewnętrznym (praktycznym i teoretycznym) przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;

-         wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 wraz z Suplementem lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667, §71 ust. 4);

-         wydaniem Świadectwa i Książki operatora.           

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” (powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Aktualność dodana przez: Administrator (2017-08-30 14:29:44) , zredagowana przez: Administrator (2017-08-30 14:54:49)
Data wydarzenia : 2017-08-30
Data publikacji : 2017-08-30

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/351/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-operator-koparko-ladowarki-wszystkie-typy-klasa-trzecia