Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty prawo jazdy kat CE

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

-        terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż od września br.;

-        miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 25 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor);

-        zajęć: odbywać się powinny zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy (szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych  w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia);

-        programu szkolenia: zawierać powinien łącznie 25 godzin szkolenia (z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne) i przygotowany w oparciu o przygotowany w oparciu z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz.280);         

-        kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt egzaminu zewnętrznego (opłata za pierwszy egzamin);

-        sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć:

-        egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia) i wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego na kat. CE prawa jazdy i o uznaniu za przygotowanego do złożenia egzaminu państwowego z potwierdzeniem dokonanego przelewu za egzamin WORD wraz  z terminem egzaminu.

-        egzaminem zewnętrznym w WORD na kat. CE prawa jazdy.

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi na stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 30.08.2017 r., znak CAZ.4410.1.19.2017, w temacie: „Kurs prawa jazdy kat. CE (z egzaminem zewnętrznym) – dla 1 osoby bezrobotnej” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7,   59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 06.09.2017 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki:

 

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2. Druk oświadczenia.

3. Projekt umowy.

4. Wzór zaświadczenia.

Aktualność dodana przez: Administrator (2017-08-30 14:34:45) , zredagowana przez: Administrator (2017-08-30 14:56:02)
Data wydarzenia : 2017-08-30
Data publikacji : 2017-08-30

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/352/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-prawo-jazdy-kat-ce