Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty RPO na uprawnienia do 1 kV

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

terminu szkolenia: planowane rozpoczęcie nastąpi nie później niż we wrześniu br.,

zajęć:  odbywać  się  powinny  (o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej)  zgodnie  z  art. 40  ust. 4  Ustawy        

   o promocji zatrudnienia i  instytucjach  rynku  pracy (w formie kursu, realizowanego według  planu  nauczania

   obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu),

programu  szkolenia:  zawierać  powinien  40 godzin  szkolenia, mającym na celu teoretyczne przygotowanie

   do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru  i eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń o napięciu do 1 kV,

sprawdzenia wiedzy i  umiejętności szkolenie powinno kończyć się:

    –  wydaniem   Zaświadczenia   o  ukończeniu   szkolenia  na  podstawie  §18  ust. 2  rozporządzenia  Ministra

         Edukacji Narodowej  z  dnia 11 stycznia 2012  r.  w  sprawie  kształcenia  ustawicznego  w  formach  poza-

         szkolnych  (Dz. U. z  2014 r. poz. 622)  lub  Zaświadczenia  na  podstawie  rozporządzenia  MPiPS  z  dnia        

         z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych  warunków  realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia

         usług  rynku  pracy  (Dz. U.  poz. 667,  §71  ust. 4);  Certyfikatu  potwierdzającego  ukończenie  szkolenia  

         i  uzyskanie umiejętności/kwalifikacji, zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znakiem Funduszy

         Europejskich  –  właściwym  dla  danego programu,  znakiem  Unii  Europejskiej –  właściwym dla danego

         funduszu (według załączonego wzoru),

    –   egzaminem  zewnętrznym  przed  Komisją  Kwalifikacyjną  powołaną  przez  Urząd  Regulacji  Energetyki        

         w Warszawie do przeprowadzania egzaminów  mających  na celu sprawdzenie  kwalifikacji  osób zajmują-

         cych się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (Grupa 1),

kalkulacji  kosztów  szkolenia:  uwzględniony  zostanie  koszt  materiałów  szkoleniowych,  które   uczestnik

   szkolenia  otrzyma  na  własność,  koszt  poczęstunku  (np.: kawa,  herbata, woda,  ciastka),  koszt  egzaminów

   zewnętrznych (opłata za pierwsze egzaminy).

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze  –  OFERTA SZKOLENIA (Uwaga!- należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. urząd  „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” (powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy> dokumenty do pobrania>szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi na stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 08.04.2017 r., znak: CAZ.4410.3.12.2017, w temacie: „Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń o napięciu do 1 KV  – dla 1 osoby bezrobotnej”, może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) -  do dnia 15.09.2017 r., do godz.12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty   30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Oś priorytetowa 8 „Rynek pracy”. Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty szkolenia.

2. Druk oświadczenia Zleceniobiorcy.

3. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

5.  Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Administrator (2017-09-08 13:08:46) , zredagowana przez: Administrator (2017-09-08 13:14:18)
Data wydarzenia : 2017-09-08
Data publikacji : 2017-09-08

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/356/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-rpo-na-uprawnienia-do-1-kv