Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie RPO 2018 Kierowca wózków jezdniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

-        terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w lutym br.;

-        miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 20 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor,);

-        zajęć: odbywać się powinny zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy – (szkolenie finansowane przez starostę odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych  w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia);

-        programu szkolenia: zawierać powinien łącznie  67 godzin szkolenia ( z podziałem na zajęcia teoretyczne     i praktyczne) i być zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego;

-        kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt poczęstunku (np.: kawa, herbata, woda, ciastka), koszt egzaminu przed komisją UDT;

-        sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno kończyć się:

       –   egzaminem   wewnętrznym   (sprawdzającym   wiedzę   i   umiejętności)   i   wydaniem   Zaświadczenia                     

            o  ukończeniu  kursu   na  podstawie  § 18  ust. 2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia             

            18 sierpnia 2017 r. w sprawie  kształcenia  ustawicznego w formach  pozaszkolnych  (Dz. U.  poz.  1632)

            wraz  z  Suplementem  do  Zaświadczenia;

–   egzaminem    zewnętrznym     przed    Komisją   Egzaminacyjną    UDT    i   wydaniem    Zaświadczenia

     kwalifikacyjnego UDT (po pozytywnie zdanym egzaminie).

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty).

 

Oferta szkoleniowa oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. urząd  „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Wypełniony  formularz  oferty  szkoleniowej wraz  z  wymaganymi  dokumentami  wyszczególnionymi na

stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości:  Odpowiedź na zaproszenie z dnia 06.02.2018 r., znak: CAZ.4410.3.1.2018, w temacie: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym              i bezpieczną wymianą butli (z egzaminem zewnętrznym UDT) - dla 1 osoby bezrobotnejmoże zostać przesłany w formieelektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 13.02.2018 r., do godz. 12.00.W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga sięprzekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty   30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Oś priorytetowa 8 „Rynek pracy”. Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”.

 

Załączniki:

 

1. Formularz oferty szkolenia.

2. Druk oświadczenia Zleceniobiorcy.

3. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Administrator (2018-02-06 14:53:28) , zredagowana przez: Administrator (2018-02-06 14:54:27)
Data wydarzenia : 2018-02-06
Data publikacji : 2018-02-06

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/368/zaproszenie-rpo-2018-kierowca-wozkow-jezdniowych