Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenia do złożenia oferty szkoleniowej

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III - dla 1 osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

  • terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w marcu br.;
  • miejsca szkolenia:  zajęcia    odbywać    się  powinny   w   miejscowości   oddalonej   nie  więcej  niż  40  km od   miejsca   zamieszkania osoby bezrobotnej (Wolbromek gm. Bolków);
  • zajęć: odbywać się powinny  zgodnie z art. 40 ust. 4  Ustawy  o  promocji   zatrudnienia  i  instytucjach   rynku pracy  - (szkolenie finansowane przez starostę z  Funduszu Pracy  odbywa  się w formie  kursu, realizowanego według  planu nauczania obejmującego  przeciętnie  nie mniej  niż  25 godzin  zegarowych  w  tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują  niższy wymiar szkolenia);
  • programu szkolenia: zawierać powinien zajęcia teoretyczne i praktyczne, zgodnie z opracowanym lub zatwierdzonym programem przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, uwzględniający zmianę rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2017 r. poz.134);
  • w kalkulacji  kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt ubezpieczenia NNW,  koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, ciastka), koszt egzaminu zewnętrznego (opłata za pierwszy egzamin);
  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności:  szkolenie powinno się kończyć:

-    egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia) i wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia zawierającym: okres trwania szkolenia; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; numer z rejestru zaświadczenia, do którego Suplement jest dodatkiem; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;

-    egzaminem zewnętrznym (teoretycznym i praktycznym) przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w celu uzyskania Świadectwa i Książki operatora.

 

    Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

    Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 21.02.2018 r., znak CAZ.4410.1.1.2018, w temacie: Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III - dla 1 osoby bezrobotnejmoże zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 28.02.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Funduszu Pracy.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2. Druk oświadczenia.

3. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Paweł Żebrowski (2018-02-21 13:36:00) , zredagowana przez: Paweł Żebrowski (2018-02-21 14:25:03)
Data wydarzenia : 2018-02-21
Data publikacji : 2018-02-21

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/370/zaproszenia-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej