Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Kurs prawa jazdy kat. C wraz z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, blok C, CE (z egzaminem zewnętrznym)dla 1 osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

  • terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż od kwietnia br.;
  • miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 20 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-407 Mściwojów);
  • zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;
  • programu  szkolenia:  zawierać  powinien:  nazwę  i  zakres  szkolenia,  czas  trwania  i  sposób  organizacji szkolenia, wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia, cele  szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy,  umiejętności  i  kompetencji społecznych,  plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych  oraz  ich wymiar  z  uwzględnieniem, w  miarę  potrzeby,  części teoretycznej  i  części praktycznej, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków  i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;
  • kalkulacji  kosztów  szkolenia:  uwzględniony  zostanie  koszt  materiałów szkoleniowych,  które  uczestnik szkolenia otrzyma  na  własność,  z  imiennym potwierdzeniem otrzymania;  koszt  ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku  (np.:  kawa,  herbata,  woda,  ciastka)  z  imiennym  potwierdzeniem   jego  otrzymania;   koszt egzaminów zewnętrznych (opłata za pierwsze egzaminy);
  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć:

– egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności  nabytych  podczas  szkolenia)  i  wydaniem:  Zaświadczenia  o  ukończeniu  szkolenia  podstawowego na  

  1.     kat.  C  prawa   jazdy   i   o   uznaniu   za   przygotowanego   do   złożenia  egzaminu  państwowego;  

Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia  i  uzyskanie  umiejętności,  zawierającego niezbędneoznakowanie projektu:   znak  Funduszy  Europejskich    –   właściwy  dla  danego  programu,  znak  Unii Europejskiej – właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru),

– egzaminem zewnętrznym w WORD na kat. C prawa jazdy (teoretycznym i praktycznym) oraz egzaminem (w formie testu) na Świadectwo kwalifikacji zawodowej przed komisją powołaną przez wojewodę.

 

    Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

    Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi na stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 08.03.2018 r., znak CAZ.4410.3.2.2018, w temacie: „Kurs prawa jazdy kat. C wraz z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną, blok C, CE (z egzaminem zewnętrznym) - dla 1 osoby bezrobotnej”, może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7,  59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 16.03.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

    Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty   30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8. „Rynek pracy”. Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”. Tytuł projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty szkolenia.

2. Druk oświadczenia Zleceniobiorcy.

3. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Paweł Żebrowski (2018-03-08 13:33:20) , zredagowana przez: Administrator (2018-03-28 10:00:38)
Data wydarzenia : 2018-03-08
Data publikacji : 2018-03-08

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/372/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej