Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Przeszkolenie z zakresu spawania (przedłużenie posiadanych uprawnień) przygotowujące do egzaminu według Wytycznych W-14/IS-41 – dla 1 osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

  • terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż od kwietnia br.;
  • miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 25 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor);
  • zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;
  • programu szkolenia: zawierać powinien: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków  i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;
  • kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np.: kawa, herbata, woda, ciastka) z imiennym potwierdzeniem jego otrzymania,  koszt egzaminów zewnętrznych (opłata za pierwsze egzaminy);
  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć:

-        egzaminem zewnętrznym przed Komisją Spawalniczą powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,

-        wydaniem Certyfikatu  potwierdzającego  ukończenie  powyższego  szkolenia, na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 667), zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znak Funduszy Europejskich – właściwy dla danego programu, znak Unii Europejskiej – właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru).

    Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

    Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi na stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie
z dnia 06.06.2018 r., znak CAZ.4410.3.7.2018, w temacie: „Przeszkolenie z zakresu spawania (przedłużenie posiadanych uprawnień) przygotowujące do egzaminu według Wytycznych W-14/IS-41 – dla 1 osoby bezrobotnej.” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 13.06.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

    Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 € będzie realizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8. „Rynek pracy:. Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”. Tytuł projektu  „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

 

Załączniki:

1. Zaproszenie RPO.

2. Formularz oferty szkolenia.

3. Druk oświadczenia Zleceniobiorcy.

4. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

5. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Paweł Żebrowski (2018-06-06 10:59:00) , zredagowana przez: Paweł Żebrowski (2018-06-06 11:00:00)
Data wydarzenia : 2018-06-06
Data publikacji : 2018-06-06

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/377/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej