Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Kurs spawania metodą elektryczną - dla 1 osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

  • terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w lipcu br.;
  • miejsca szkolenia:  zajęcia    odbywać    się  powinny   w   miejscowości   oddalonej   nie  więcej  niż  30  km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor);
  • zajęć: odbywać się powinny  zgodnie z art. 40 ust. 4  Ustawy  o  promocji   zatrudnienia  i  instytucjach   rynku pracy  - (szkolenie finansowane przez starostę z  Funduszu Pracy  odbywa  się w formie  kursu, realizowanego według  planu nauczania obejmującego  przeciętnie  nie mniej  niż  25 godzin  zegarowych  w  tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują  niższy wymiar szkolenia);
  • programu  szkolenia:  zawierać powinien: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;
  • w kalkulacji  kosztów szkolenia:  uwzględniony  zostanie  koszt  materiałów  szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność,  koszt ubezpieczenia NNW,  koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, ciastka);
  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności:  szkolenie powinno się kończyć:

-    egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej i wydaniem: Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia; Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia wraz z tematyką zajęć edukacyjnych, na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 667), zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znak Funduszy Europejskich – właściwy dla danego programu, znak Unii Europejskiej – właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru),
-    egzaminem zewnętrznym przed Komisją Spawalniczą, a po pozytywnym zdaniu egzaminu wydaniem Książki Spawacza oraz Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

    Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

    Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 14.06.2018 r., znak CAZ.4410.1.6.2018, w temacie: Kurs spawania metodą elektryczną - dla 1 osoby bezrobotnej” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres:  wrja@praca.gov.pl  lub  pocztą  na  adres  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Jaworze,  ul.  Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 22.06.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

    Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków Funduszu Pracy.

Załączniki:

1. Zaproszenie FP,

2. Formularz oferty szkoleniowej.

3. Druk oświadczenia.

4. Wzór umowy.

 

Aktualność dodana przez: Paweł Żebrowski (2018-06-14 14:46:07) , zredagowana przez: Paweł Żebrowski (2018-06-14 14:46:08)
Data wydarzenia : 2018-06-14
Data publikacji : 2018-06-14

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/385/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej