Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:
- terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz rozpoczęcie szkolenia nie później niż we wrześniu br.; zakończenie
szkolenia nie później niż w grudniu br.;
- miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 70 km
od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (gm.Jawor);
zajęć: odbywać się powinny zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy - (szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego
według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba
że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia);
- programu szkolenia: zawierać powinien zajęcia teoretyczne i praktyczne, nazwę i zakres szkolenia, czas
trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z
uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć
edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści - kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć
edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane
sprawdziany i egzaminy;
- w kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, ciastka),
- sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć:

- egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia) i wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia lub Certyfikatu/Zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia na podstawie § 71 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 667)

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).
Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 24.08.2018 r., znak CAZ.4410.4.1.2018, w temacie: Asystent rodziny- dla 1 osoby bezrobotnej” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 31.08.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.
Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS.


Załączniki:
1. Formularz oferty szkoleniowej.
2. Druk oświadczenia.
3.Wzór zaświadczenia.
4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Administrator (2018-08-24 13:19:43) , zredagowana przez: Administrator (2018-08-24 13:29:49)
Data wydarzenia : 2018-08-24
Data publikacji : 2018-08-24

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej 2018-08-24 253.06kB POBIERZ
Dokument PDF wzor__umowy_2018_FP 2018-08-24 301.57kB POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie_Zleceniobiorcy_o_wpisie_do_RIS (1) 2018-08-24 112.38kB POBIERZ
Dokument PDF oferta_szkolenia_2018 2018-08-24 850.09kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/414/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej