Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

  • terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż we wrześniu br.;
  • miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 20 km od miejsca zamieszkania osób bezrobotnych (59-400 Jawor);
  • zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;
  • programu szkolenia: powinien byćzatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zawierać łącznie 67 godzin szkolenia (z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np.: kawa, herbata, woda, ciastka) z imiennym potwierdzeniem jego otrzymania,  koszt egzaminu przed komisją UDT;
  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć:

        –   egzaminem  wewnętrznym  (sprawdzającym wiedze i umiejętności)  i  wydaniem  Zaświadczenia ukończeniu kursu   na podstawie   §18  ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18  sierpnia   2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego   w  formach   pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632) wraz z Suplementem do  Zaświadczenia;

        –  egzaminem   zewnętrznym   przed   Komisją  Egzaminacyjną  UDT  i  wydaniem  Zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT (po pozytywnie zdanym egzaminie).

    Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

    Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi na stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 29.08.2018 r., znak CAZ.4410.3.9.2018, w temacie: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych   (z egzaminem zewnętrznym UDT) – dla 4 osób bezrobotnych” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 05.09.2018 r., do godz. 12.00.

 W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

    Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu  „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Oś priorytetowa 8. „Rynek pracy:. Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”.

 

1. Zaproszenie RPO.

2. Formularz oferty szkolenia.

3. Druk oświadczenia Zleceniobiorcy.

4. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

5. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Paweł Żebrowski (2018-08-29 11:24:15) , zredagowana przez: Paweł Żebrowski (2018-08-29 11:39:15)
Data wydarzenia : 2018-08-29
Data publikacji : 2018-08-29

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/416/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej