Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

  • terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz rozpoczęcie szkolenia nie później niż we wrześniu br.
  • miejsca szkolenia:  zajęcia    odbywać    się  powinny   w   miejscowości   oddalonej   nie  więcej  niż  30  km od   miejsca   zamieszkania osoby bezrobotnej (gm. Wądroże Wielkie);
  • zajęć: odbywać się powinny  zgodnie z art. 40 ust. 4  Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  - (szkolenie finansowane przez starostę z  Funduszu Pracy  odbywa  się w formie  kursu, realizowanego według  planu nauczania obejmującego  przeciętnie  nie mniej  niż  25 godzin  zegarowych  w  tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują  niższy wymiar szkolenia);
  • programu szkolenia:   zawierać  powinien  zajęcia  teoretyczne  i praktyczne, nazwę  i  zakres  szkolenia, czas trwania    i   sposób   organizacji  szkolenia,  cele   szkolenia  ujęte   w   kategoriach  efektów   uczenia   się   z uwzględnieniem   wiedzy, umiejętności  i   kompetencji  społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz  ich wymiar, opis   treści - kluczowe  punkty  szkolenia  w  zakresie  poszczególnych  zajęć edukacyjnych,  wykaz  literatury  oraz  niezbędnych  środków  i  materiałów  dydaktycznych,  przewidziane sprawdziany i egzaminy;
  • w kalkulacji  kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt ubezpieczenia NNW,  koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, ciastka),
  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności:  szkolenie powinno się kończyć:

-        egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia) i wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia lub Certyfikatu/Zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia na podstawie § 71 ust.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 667)

    Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

    Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 05.09.2018 r., znak CAZ.4410.4.3.2018, w temacie: Kurs obsługi kas fiskalnych- dla 1 osoby bezrobotnejmoże zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 12.09.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

    Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków rezerwy Funduszu Pracy MRPiPS.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2. Druk oświadczenia.

3. Wzór zaświadczenia.

4. Wzór umowy.

Aktualność dodana przez: Paweł Żebrowski (2018-09-05 09:38:19) , zredagowana przez: Paweł Żebrowski (2018-09-05 09:46:56)
Data wydarzenia : 2018-09-05
Data publikacji : 2018-09-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/417/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej