Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

- terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w październiku br.;
- miejsca szkolenia:  zajęcia odbywać się powinny w   miejscowości   oddalonej   nie  więcej  niż  30  km od miejsca z mieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor; 59-430 Wądroże Wielkie);
zajęć: odbywać się powinny  zgodnie z art. 40 ust. 4  Ustawy  o  promocji   zatrudnienia  i  instytucjach   rynku
 pracy - (szkolenie finansowane przez starostę z  Funduszu Pracy  odbywa  się w formie  kursu, realizowanego według  planu  nauczania obejmującego  przeciętnie  nie mniej  niż  25 godzin  zegarowych  w  tygodniu, chyba, że przepisy odrębne   przewidują  niższy wymiar szkolenia);
- programu szkolenia: zawierać powinien zajęcia teoretyczne i praktyczne, zgodnie z opracowanym lub zatwierdzonym  programem przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, uwzględniający zmianę rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2017 r. poz.134);
- w kalkulacji  kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt ubezpieczenia NNW,  koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, ciastka), koszt egzaminu zewnętrznego (opłata za pierwszy egzamin);
- sprawdzenia wiedzy i umiejętności:  szkolenie powinno się kończyć:
- egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia) i wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia zawierającym: okres trwania szkolenia; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; numer z rejestru zaświadczenia, do którego Suplement jest dodatkiem; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie; Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia  wraz z tematyką zajęć edukacyjnych, na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.(Dz.U.poz.667) zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znak Funduszy Europejskich-właściwy dla danego programu, znak Unii Europejskiej-właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru);
- egzaminem zewnętrznym (teoretycznym i praktycznym) przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w celu uzyskania Świadectwa i Książki operatora.

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 18.09.2018 r., znak CAZ.4410.3.10.2018, w temacie: Operator koparko-ładowarki kl. III - dla 2 osób bezrobotnych” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 25.09.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Oś priorytetowa 8.”Rynek Pracy;. Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty szkoleniowej.

2. Druk oświadczenia.

3. Wzór umowy.

4.Wzór certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Aktualność dodana przez: Administrator (2018-09-18 09:57:49) , zredagowana przez: Administrator (2018-09-18 12:37:46)
Data wydarzenia : 2018-09-18
Data publikacji : 2018-09-18

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zaproszenie RPO koparko-ładowarka 2018-09-18 364.92kB POBIERZ
Dokument PDF Wzór umowy RPO 2018 (ze znakiem wodnym) 2018-09-18 686.86kB POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenie Zleceniobiorcy o wpisie do RIS Z RPO 2018-09-18 214.57kB POBIERZ
Dokument PDF Oferta szkolenia 2018 RPO 2018-09-18 865.92kB POBIERZ
Dokument PDF Wzór certyfikatu RPO 2018-09-18 447.32kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/419/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej