Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające uaktualniony na 2018 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Kurs prawa jazdy kat. E do C z egzaminem zewnętrznym– dla 1 osoby bezrobotnej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:

  • terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż od listopada br.;
  • miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 25 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-400 Jawor);
  • zajęć: odbywać się powinny według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia;
  • programu szkolenia: zawierać powinien: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków  i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;
  • kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność z imiennym potwierdzeniem otrzymania, koszt ubezpieczenia NNW, koszt poczęstunku (np.: kawa, herbata, woda, ciastka),  koszt egzaminu zewnętrznego (opłata za pierwszy egzamin);
  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności: szkolenie powinno się kończyć:

-        egzaminem wewnętrznym w instytucji szkoleniowej (mającym na celu sprawdzenie wiedzy
i umiejętności nabytych podczas szkolenia) i wydaniem:

Zaświadczenia oukończeniu szkolenia podstawowego na kat. E do C prawa jazdy
i o uznaniu za przygotowanego do złożenia egzaminu państwowego;

Certyfikatu  potwierdzającego  ukończenie  powyższego  szkolenia, na podstawie §71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 667), zawierającego niezbędne oznakowanie projektu: znak Funduszy Europejskich – właściwy dla danego programu, znak Unii Europejskiej – właściwy dla danego funduszu (według załączonego wzoru),

-        egzaminem zewnętrznym w WORD na kat. E do C prawa jazdy (praktycznym)

 

Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika do oferty). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasadydostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

 

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi na stronie 7 przesłanego formularza, z zaznaczeniem w temacie wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie
z dnia 23.10.2018 r., znak CAZ.4410.3.11.2018, w temacie: „Kurs prawa jazdy kat. E do C z egzaminem zewnętrznym – dla 1 osoby bezrobotnej.” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok. 15 (I piętro) - do dnia 30.10.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną.

 

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8. „Rynek pracy:. Działanie 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy”. Tytuł projektu  „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.

 

Załączniki:

 

1. Formularz oferty szkolenia.

2. Druk oświadczenia Zleceniobiorcy.

3. Wzór Certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

4. Wzór umowy.

 

Aktualność dodana przez: Paweł Żebrowski (2018-10-23 14:58:33)
Data wydarzenia : 2018-10-23
Data publikacji : 2018-10-23

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/422/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej