Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe  posiadające uaktualniony na 2018 r.  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

 

Szkolenie z zakresu sprzedaży i marketingu - dla 1 osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, jako zamawiający oczekuje, że w przypadku:
- terminu szkolenia: do uzgodnienia, lecz nie później niż w grudniu br.;
- miejsca szkolenia: zajęcia odbywać się powinny w miejscowości oddalonej nie więcej niż 100 km od miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej (59-411 Paszowice);
zajęć: odbywać się powinny zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy - (szkolenie finansowane przez starostę ze środków Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych
w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia);
programu szkolenia: zawierać powinien: zajęcia teoretyczne, nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy;
- kalkulacji kosztów szkolenia: uwzględniony zostanie koszt materiałów szkoleniowych, które uczestnik szkolenia otrzyma na własność, koszt ubezpieczenia NWW, koszt poczęstunku (np. woda mineralna, herbata, kawa, ciastka);

- sprawdzenia wiedzy i umiejętności (szkolenie powinno się kończyć):

- egzaminem wewnętrznym mającym na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia i wydaniem: Zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) wraz z Suplementem do Zaświadczenia.


Oferta szkolenia powinna być sporządzona na załączonym wzorze – OFERTA SZKOLENIA (Uwaga! – należy dokładnie uzupełnić formularz oferty i dołączyć wymagane dokumenty (wg załącznika). Oferta oceniana będzie na podstawie opracowanych przez tut. Urząd „Zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” ( powyższe Zasady dostępne są na stronie internetowej tut. urzędu, w zakładce: dla bezrobotnych i poszukujących pracy > dokumenty do pobrania > szkolenia).

Wypełniony formularz oferty szkoleniowej wraz z wymaganymi do niej dokumentami, z oznaczeniem wiadomości: Odpowiedź na zaproszenie z dnia 06.11.2018 r., znak CAZ.4411.1.1.2018, w temacie:”Szkolenie z zakresu sprzedaży i marketingu -dla 1osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy” może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: wrja@praca.gov.pl lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7,
59-400 Jawor bądź dostarczony osobiście do sekretariatu PUP, pok.15 (I piętro) - do dnia 13.11.2018 r., do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty szkoleniowej pocztą elektroniczną, wymaga się przekazania oryginału pocztą tradycyjną do dni 7 od daty wysłania dokumentów pocztą elektroniczną.

Powyższe zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro będzie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze środków PFRON
Załączniki:
1. Formularz oferty szkoleniowej.
2. Druk oświadczenia.
3. Wzór zaświadczenia.

Aktualność dodana przez: Administrator (2018-11-06 08:40:41) , zredagowana przez: Administrator (2018-11-06 12:19:43)
Data wydarzenia : 2018-11-06
Data publikacji : 2018-11-06

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej 2018-11-06 428.94kB POBIERZ
Dokument PDF Wzór umowy 2018-11-06 485.52kB POBIERZ
Dokument PDF Druk Oświadczenia 2018-11-06 113.55kB POBIERZ
Dokument PDF Formularz oferty szkoleniowej 2018-11-06 813.77kB POBIERZ
Dokument PDF Wzór zaświadczenia 2018-11-06 340.86kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/wydarzenie/423/zaproszenie-do-zlo%C5%BCenia-oferty-szkoleniowej